Vanwege de verhoging van de maximale ontheffing van de leveringsplicht van 25% naar 40% en soepelere Europese eisen ten aanzien van milieu-investeringen is de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 verhoogd. Graag informeren wij u nader in dit artikel.

Een aantal producentenorganisaties heeft specifieke producten en rassen ontwikkeld die onder de licentie van de betrokken producentenorganisatie mogen worden geteeld en verkocht.

Consequenties van overstappen

Bij de overstap naar een andere producentenorganisatie behoudt u als teler in veel gevallen wel uw teeltlicentie maar blijven de verkooprechten voor de betrokken producten en rassen wel bij de producentenorganisatie die de licentiehouder is.

Hogere ontheffing bij verkoop

Bij verkoop van dergelijke producten, die via de licentiehoudende producentenorganisatie moet gebeuren, is het producentenorganisaties toegestaan hun leden een ontheffing van de leveringsplicht te verlenen tot maximaal 40% in plaats van de gebruikelijke 25%.

Beperking

Dit recht tot ontheffing wordt echter beperkt tot de situatie waarin aangesloten producenten hun productie via een andere, door hun eigen organisatie aangewezen producentenorganisatie afzetten. Bovendien kan het percentage alleen worden verhoogd als via een andere, door de eigen organisatie aan te wijzen producentenorganisatie producten worden afgezet die, gezien de kenmerken ervan, normaliter niet onder de commerciële activiteiten van de eigen producentenorganisatie vallen. Controleer dus voorafgaand aan de verkoop alle voorwaarden goed.

Verlaging bijdrage gebruik van water of fossiele energie

Conform de nu ook soepelere Europese uitvoeringsverordening 2017/892 wordt het percentage waarmee een milieu-investering moet bijdragen aan vermindering van gebruik van water of fossiele energie verlaagd van 25% naar 15%, respectievelijk van 10% naar 7%. Alles bij elkaar gunstige ontwikkelingen die wat druk van de ketel halen.

Kijk voor meer informatie de site van de Staatscourant.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bron: Staatscourant, AgriBusiness