AgriBusiness streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van en) opgenomen nieuwsfeiten op deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. AgriBusiness aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. Het verdient dan ook de aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen voor meer informatie of advies met AgriBusiness.