Per 1 juli 2018 wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) binnen het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveehouders een vrijstellingsregeling invoeren. Hiermee wordt ook de problematiek voor de houders van zeldzame runderrassen grotendeels opgelost.

Of de streefdatum van 1 juli a.s. gehaald wordt is afhankelijk van nader overleg met en goedkeuring van de Europese Commissie, volgens de brief van Schouten aan de Tweede Kamer.

In de vleesveesector valt een deel van het jongvee onder het fosfaatrechtenstelsel. Dit heeft als consequentie dat ook bedrijven waarvan de dieren nooit in de melkveehouderij terecht komen, onder het fosfaatrechtenstelsel vallen. Om hiervoor een oplossing te bieden wil Minister Schouten de vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders invoeren.

Afstand van rechten

In grote lijnen komt het erop neer dat u als u gebruik wilt maken van de nieuwe vrijstellingsregeling, afstand moet willen doen van de fosfaatrechten die u eventueel heeft ontvangen. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat van uw bedrijf afgevoerde runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland. Verder kunt u geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij, op uw bedrijf aanhouden. Als u na invoering gebruik wilt maken van de vrijstellingsregeling, doet u er verstandig aan om eventueel aan u toegekende fosfaatrechten niet te verhandelen. U zult namelijk afstand moeten doen van deze rechten om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, waarschuwt Schouten.

Zeldzame runderrassen

Met de invoering van een vrijstellingsregeling voor vleesveehouders wordt ook de problematiek voor de houders van zeldzame runderrassen grotendeels opgelost. Het gros van deze rassen wordt namelijk gehouden voor de productie van vlees. De houders kunnen door de invoering van deze vrijstelling hun bedrijfsvoering ongestoord voortzetten en zelfs groeien. Een mooie ontwikkeling.

Opening Fosfaatbank

De verhandeling van fosfaatrechten komt gestaag op gang. Daardoor komen langzaamaan rechten beschikbaar voor de fosfaatbank. Later dit jaar kan een substantiële hoeveelheid fosfaat worden toegewezen vanuit de fosfaatbank. Op dit moment wordt de opzet van de fosfaatbank voorbereid. De sector krijgt de gelegenheid op de conceptregeling te reageren. De openstelling gaat volgens het schrijven van minister Schouten aan de Tweede Kamer per 1 september 2018 open.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van LNV, AgriBusiness