De Belastingdienst en LTO Nederland hebben afspraken gemaakt over de percentages die u kunt gebruiken om de herzienings-btw te bepalen van agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee. Als u tot 1 januari 2018 gebruik maakte van de landbouwregeling, kon u de btw bij de aanschaf van goederen en diensten niet in aftrek brengen. Daarover informeerden wij u al eerder. Door de invoering van de overgangsregeling bij de afschaffing van de landbouwregeling kan dit (deels) alsnog, mits de goederen en diensten voor btw-belaste prestaties worden gebruikt. Daarvoor moeten u uiteraard wel beschikken over aankoopfacturen die voldoen aan de factuurvereisten.

Herziening BTW op voorraden dieren en agrarische producten

In de lijst met agrarische producten zijn percentages opgenomen voor die categorieën goederen (producten), waarvan de branche heeft aangegeven dat het feitelijk onmogelijk is om de herzienings-btw ervan te berekenen. In deze lijst is per diercategorie of agrarisch product het herzieningspercentage berekend dat u kunt gebruiken. Dit percentage kan toegepast worden op de voorraadwaardering per 31-12-2017. Het gaat hierbij dus om agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee.

Anticipeer tijdig

Voor wat betreft de BTW over aanwaskosten en het moment van ingebruikname van bedrijfsmiddelen neemt de Belastingdienst nog steeds het standpunt in dat niet kan worden herzien. Hierover wachten wij echter het arrest van de Hoge Raad af in de al lopende procedure en informeren u te zijner tijd nader. Het is verstandig tijdig op deze ontwikkelingen te anticiperen om er zeker van te zijn dat u in de toekomst geen fiscale voordelen misloopt, als blijkt dat de BTW over de aanwaskosten alsnog herzien mag worden. In dat geval wordt goedgekeurd dat u binnen 2 maanden na de publicatie van het Arrest alsnog de gelegenheid krijgt een ambtshalve verzoek om teruggaaf omzetbelasting in verband met herziening van bedrijfsmiddelen en/of productievee in te dienen.

Wij zijn u graag van dienst

Wilt u daarbij hulp of advies? Wij zijn u graag van dienst. Onze Agrarische Fiscalist kan u prima adviseren en ondersteunen. Stuur uw verzoek vrijblijvend per mail aan info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05 en wij nemen spoedig contact met u op.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: AgriBusiness, Fiscount, 2beaufort advies