Indien u als agrarisch ondernemer uw landbouwgrond verhuurt aan projectontwikkelaars voor de exploitatie van een zonnepark, is de landbouwvrijstelling voor u niet meer van toepassing. De grond wordt dan namelijk niet langer grotendeels aangewend voor agrarische bedrijfsmatige doeleinden. Het feit dat u de grond mogelijk gemengd gebruikt, doet daar niets aan af volgens de Belastingdienst. Dit betekent dat waardeontwikkelingen van de grond in de periode dat er zonnepanelen op de grond staan, bij een latere verkoop van de grond of bij staking van de onderneming, belast zijn. De financiële gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de grondprijsontwikkelingen gedurende de periode dat er zonnepanelen op uw grond staan, maar kunnen zeer ongunstig voor u uitpakken. Dit gegeven dient u zich vooraf terdege te realiseren en bij uw keuze in overweging te nemen.

Wanneer er na het plaatsen van de zonnepanelen geen of nog maar zeer beperkte agrarische activiteiten resteren, dan stelt de Belastingdienst namelijk dat de agrarische onderneming is gestaakt. Dat is óók het geval als u bijvoorbeeld schapen laat grazen op de grond waar de panelen zijn geplaatst. Bij het staken van de onderneming zal afgerekend moeten worden over de stille reserves die aanwezig zijn binnen uw onderneming. Het gaat daarbij om het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. Dat kan in de papieren lopen en is in de meeste gevallen niet de bedoeling van de agrarische ondernemer die tot verhuur van de grond besluit. Na de staking van het bedrijf ‘verhuizen’ de grond en de andere bedrijfsmiddelen van box 1 naar box 3. In box 3 worden de waarde van de grond en de andere bedrijfsmiddelen jaarlijks belast op basis van de vermogensrendementsheffing. Dat kan aantrekkelijk zijn, mits het verschil waarover fiscaal afgerekend moet worden in box 1 niet te groot is en het vermogen in box 3 meevalt. De Adviseurs van AgriBusiness adviseren u vooraf de voors en tegens af te wegen en in elk geval ook de financiële en fiscale balans op te laten maken door een (onafhankelijke) Expert.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

In de meeste gevallen past het zonnepark niet binnen het toegestane gebruik van de grond volgens het geldende bestemmingsplan. Om dit toch te kunnen exploiteren, moet het bestemmingsplan worden aangepast of moet er een omgevingsvergunning worden verstrekt. Dit loopt dan via een uitgebreide procedure waarbij de effecten op de omgeving ook beoordeeld worden, hetgeen ook een no go kan betekenen. Onze Adviseurs vragen zich tevens af of deze ontwikkelingen wel positief zijn voor onze sector, gezien het feit dat er zoveel schaarste heerst op het gebied van landbouwbestemmingen. Wij zijn van mening dat het ook mogelijk moet zijn uw passie rendabel en succesvol te manifesteren en dus niet per definitie voor de optie verhuur voor de exploitatie van zonnepanelen te (hoeven) zwichten.

Onroerende zaakbelasting

Verder geldt voor bedrijfsmatig geëxploiteerde grond een vrijstelling voor de onroerende zaakbelasting. Deze vrijstelling is echter niet langer van toepassing als op deze grond een zonnepark is gerealiseerd.

Mestverwerking en betalingsrechten

De grond waarop de zonneweide is gerealiseerd, kan daarnaast helaas tevens niet worden benut voor de mestverwerking of voor de benutting van betalingsrechten. In de Meststoffenwet staat namelijk dat alleen sprake is van landbouwgrond als deze in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering in gebruik is. Het dubbele gebruik van de grond zoals de exploitatie van het zonnepark in combinatie met het grazen van schapen belemmert optimaal grondgebruik ten behoeve van de betalingsrechten en grondgebondenheid volgens de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO.nl)

De juiste keuze

Bovengenoemde feiten zijn dus allemaal consequenties van het verhuren van uw grond voor de exploitatie van zonnepanelen, waar u zich terdege bewust van moet zijn. Toch hoeven ze uw besluitvorming, indien het voor u de juiste keuze blijkt te zijn, ook zeker niet te belemmeren. Het gaat er wel om dat u een bewuste en weloverwogen keuze maakt, zonder achteraf voor onaangename verassingen komen te staan. De praktijk leert dat projectontwikkelaars de agrarisch ondernemer hierover lang niet altijd afdoende en transparant informeren en dat niet zelden een keuze wordt gemaakt die achteraf niet gunstig uitpakt doordat men in het voortraject onvoldoende is geïnformeerd en geadviseerd.

AgriBusiness faciliteert

Wilt u ondersteuning bij het maken van uw keuze, om deze bijvoorbeeld financieel te onderbouwen of de fiscale consequenties voor de toekomst af te wegen? Of wilt u daarover graag sparren met een Agrarisch Coach, Adviseur of andere ondernemers? AgriBusiness begrijpt, hoort, adviseert verbindt en ondersteunt.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Stuur een mailtje naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05. Wij zitten voor u klaar om u te ondersteunen succesvol(ler) te boeren.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: AgriHolland, Fiscount, Belastingdienst, RVO, AgriBusiness