Alternatieven voor verwijderen asbestdaken

Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is inmiddels zoals verwacht volledig benut. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel is bereikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor deze subsidieregeling de eerstkomende tijd geen nieuw budget meer beschikbaar. Maar er zijn alternatieven.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken dat eind 2024 (naar alle waarschijnlijkheid) zal gaan gelden. De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter en zou vanaf 1 januari 2016 tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van totaal 75 miljoen euro is uitgeput. Dit laatste is nu dus het geval. Daarom informeren wij u nader over andere alternatieven om de kosten van het vervangen van uw asbesthoudende dak, beter draagbaar te maken.

Alternatieven

Er zijn een aantal alternatieven om voordelig(er) het asbest van uw dak te laten verwijderen. Welke regeling u toe kunt passen, hangt sterk af van het feit of u het vervangen van het asbesthoudende dak kunt zien als een investering c.q. verbetering van het dak of als groot onderhoud. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe de kosten van de asbestsanering ten laste van het (fiscale) resultaat kunnen worden gebracht. Het onderscheid hierin maken is vaak maatwerk, zo blijkt uit de praktijk en jurisprudentie op dit vlak. Het gaat erom dit onderscheid en de onderbouwing daarvan aantoonbaar en inzichtelijk te maken aan de Belastingdienst. Ook dient u uw visie consequent toe te passen en dient u de opties af te wegen tegen uw (fiscale) resultaat en belastingdruk op enig moment.
Hieronder lichten wij u de verschillende mogelijkheden die er momenteel zijn, in hoofdlijnen toe.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u daadwerkelijk al verplichtingen aangaat om het asbesthoudende dak te verwijderen en dus ook de uitgaven hiervoor gaat doen, dan gaat het niet om onderhoudskosten, maar is er op grond van art. 3.40 Wet IB 2001 sprake van een investering in bedrijfsmiddelen. Het begrip ‘bedrijfsmiddel’ wordt omschreven in art. 3.30 Wet IB 2001 als een bezitting die voor het uitoefenen van de onderneming wordt gebruikt. Bedrijfsmiddelen behoren tot de activa op de balans en worden onderscheiden van geactiveerde kostenposten. De kosten van onderhoud daarentegen dragen in principe niet bij aan een verhoging van de productiecapaciteit, maar houden die slechts in stand.

In het geval van investeringen in bedrijfsmiddelen, kunt u dus onder voorwaarden gebruik maken van de KIA en kan er naast de afschrijvingen, een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht (investeringsaftrek). Deze aftrek kan sinds 1 januari 2016 alleen nog maar de vorm hebben van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, aangezien de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek op het vervangen van asbesthoudende daken is komen te vervallen. Voor meer informatie over de KIA verwijzen wij u naar het uitgebreide artikel dat wij hierover onlangs al schreven.

In de fiscale wetgeving zijn verder ook nog de volgende zeer aantrekkelijke faciliteiten beschikbaar om te anticiperen op een toekomstige uitgavenpost:

Voorziening

Als u het verwijderen en vervangen van het dak aanmerkt als groot onderhoud, dan zijn er twee mogelijkheden. Een fiscale voorziening kan zich namelijk voordoen als een anticipatiepost (het vooruitlopen op toekomstige uitgaven) en ook als een uitstelpost (het uitstellen van opbrengsten). Door het vormen van een voorziening kunt u toekomstige uitgaven die zich in latere jaren voordoen, in een eerder jaar als kosten in aanmerking nemen en verlaagt daarmee het te betalen bedrag aan (inkomsten- of vennootschaps)belasting, mits uw fiscale resultaat dat natuurlijk toelaat.

De voorwaarden voor het vormen van een dergelijke voorziening zijn vastgelegd in het zogenaamde Baksteen-arrest van de Hoge Raad uit 1998.  Om een voorziening te kunnen treffen ter grootte van de kosten van het geraamde onderhoud, dient u goed te onderbouwen hoe hoog de kosten in een later jaar zullen zijn. De voorziening wordt opgenomen in uw jaarstukken, vergezeld van een toelichting.

Kostenegalisatiereserve (KER)

U kunt er ook voor kiezen een kostenegalisatiereserve te vormen. Dit is een mogelijkheid die in het verleden veel meer werd toegepast, maar tegenwoordig minder in de belangstelling staat. Toch bestaat deze optie nog steeds en is het zeker interessant deze te overwegen. De kostenegalisatiereserve (KER) is een fiscale reserve die een uitzondering vormt op de regel dat reserves niet als een passiefpost kunnen worden opgenomen. Deze fiscale reserve wordt dus wel op de fiscale balans als passiefpost opgenomen. De KER is bedoeld voor de gelijkmatige spreiding van kosten en lasten over de verschillende jaren heen. Het is geen verplichting om een KER te vormen, maar wanneer eenmaal een aanvang is gemaakt met dotaties aan de KER, dient u op grond van een bestendige gedragslijn ook door te gaan met de opbouw.

Aan het vormen van een KER zijn de nodige voorwaarden verbonden. De voorwaarden voor de opbouw van een kostenegalisatiereserve zijn in de loop der jaren ontwikkeld in de jurisprudentie. Samengevat is de Hoge Raad van mening dat de kosten ongelijkmatig verdeeld in de toekomst moeten worden uitgegeven en dat de kosten noodzakelijk moeten zijn geworden door de ondernemingsuitoefening in het jaar van dotatie. We kunnen er wel van uitgaan dat aan deze eisen is voldaan ten aanzien van het vervangen van asbesthoudende daken, met het oog op het aankomende verbod op deze daken in 2024. Een aandachtspunt is ook hier de onderbouwing van de grootte van de reserve aan de hand van tastbare feiten en bescheiden.

Onafhankelijk advies

Ons advies is dat u zich goed laat adviseren over de betreffende regelingen indien u nog geen subsidie heeft aangevraagd en toch nog een asbestdak moet gaan vervangen in de toekomst. Dit kan u veel voordeel opleveren en voorkomt ook mogelijk problemen door onenigheid met de Belastingdienst op termijn. Heeft u vragen over een van deze regelingen of wilt u onafhankelijk advies inwinnen over wat voor u de beste regeling is? Dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 – 505 55 05 of per mail aan info@agribusiness.nl. Onze adviseurs staan u graag te woord.

Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Agrarisch CoPartner