Subsidie voor jonge landbouwers

De Nederlandse overheid (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) stimuleert en ondersteunt jonge landbouwers tot en met 40 jaar om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Dit doet zij met de POP3-subsidie Jonge landbouwers, ook wel JOLA genoemd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten de investeringen bijdragen aan de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Een fantastisch initiatief dus, waarmee jonge, ambitieuze boeren beter in kunnen spelen op de marktontwikkelingen en wensen van onze samenleving, hetgeen wij alleen maar kunnen omarmen en ondersteunen.

Plattelandsontwikkeling via Provincies

De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), wordt geregeld per Provincie en is momenteel opnieuw opengesteld. Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor investeringen wanneer deze gericht zijn op verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en op een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook machines voor bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen voor op daken van stallen en schuren komen voor subsidie in aanmerking.

Komt ú in aanmerking?

Indien u jonger bent dan 41 jaar, een zelfstandig gevestigde agrarische onderneming heeft of agrarisch ondernemer bent in een samenwerkingsverband (bijv. een maatschap), u daarnaast een erkende opleiding heeft doorlopen of 3 jaar werkervaring heeft als agrariër en niet eerder subsidie in het kader van de JOLA heeft ontvangen, komt u in aanmerking voor deze subsidie. Werkt u in een samenwerkingsverband, dan is het tevens belangrijk dat u een blokkerende stem heeft bij ondernemersbeslissingen van meer dan € 25.000 en/of ook niet meer in de proefperiode van de maatschap zit.

Er zijn 20 subsidiabele investeringscategorieën voor jonge landbouwers. Deze verschillen per provincie. U behaalt per investering een score op duurzaamheid. De subsidie die u ontvangt is afhankelijk van uw score en het beschikbare budget. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u voldoet aan de juiste criteria en voorwaarden in uw aanvraag. Na ontvangst van de subsidiebeschikking heeft u 3 jaar de tijd voor de uitvoering van de activiteiten.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Per landbouwbedrijf kan één aanvraag ingediend worden voor maximaal drie investeringen uit de investeringslijst (raadpleeg hiervoor de informatie van uw eigen Provincie). U hebt recht op 30% subsidie op uw investering. Als dus tussen de € 33.333 en € 66.667 geïnvesteerd wordt, kan aanspraak worden gemaakt op de subsidie. Indien er binnen uw bedrijf echter ook niet-jonge landbouwers als firmant geregistreerd zijn, daalt het subsidiepercentage.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidie, maar vindt u het moeilijk de aanvraag zelf in te dienen? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs. Zij zitten voor u klaar. De praktijk en ervaring leren dat aanvragen die ingediend worden door een professioneel subsidiebureau een grotere kans van slagen hebben.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner

Bronnen: RVO, Provincies, AgriBusiness