Hogere afschrijving op productierechten toegestaan

In 2017 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer de verwachting uitgesproken dat het stelsel van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten in ieder geval wordt gehandhaafd tot en met 31 december 2027. Dit was voor de Belastingdienst reden om de termijn van afschrijving op bestaande rechten aangekocht vóór 1 januari 2018 ook te verlengen tot de datum van 31 december 2027. De vereniging van agrarische accountantsorganisaties (VLB) heeft daar echter bezwaar tegen gemaakt. De fiscus maakt nu onderscheid bij het afschrijven op productierechten in de rechten die voor 1 januari 2018 en de rechten die na deze datum zijn aangekocht. Doe er uw voordeel mee.

Onderscheid tussen rechten verkregen vóór en na 1 januari 2018

In het Platformoverleg Landbouw heeft de VLB afgelopen zomer aangegeven de verlenging van de geschatte gebruiksperiode van varkens- en pluimveerechten geen rechtvaardiging te vinden voor de termijnverlenging van de eerder in de landelijke landbouwnormen vastgestelde termijnen. Dit met inachtneming van de wettelijke voorschriften waarbij op grond van de Wet op de inkomstenbelasting maximaal 20% van de aanschafwaarde mag worden afgeschreven.

Het verzoek van de VLB heeft opgeleverd dat met betrekking tot de afschrijving op varkens- en pluimveerechten onderscheid gemaakt wordt in de rechten die verkregen zijn vóór 1 januari 2018 en rechten die verkregen zijn vanaf 1 januari 2018. Op varkens- en pluimveerechten verkregen vóór 1 januari 2018 kan nog steeds een jaarlijkse afschrijving plaatsvinden van ten hoogste 20% van de aanschaffingskosten. Een afboeking van een eventuele restwaarde die meer bedraagt dan 20% van de aanschaffingskosten is niet toegestaan in dit geval. Op grond van de Meststoffenwet zijn er namelijk ook na 1 januari 2018 nog varkens- en pluimveerechten nodig om de dieren te mogen houden.

Afschrijving tot einddatum 31 december 2027

De Belastingdienst en de VLB zijn het erover eens dat voor varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten verkregen vanaf 1 januari 2018 een gebruiksduur geldt die gebaseerd is op de einddatum 31 december 2027. De afschrijvingstermijn tot de einddatum 31 december 2027 geldt ook voor de aanschaffingskosten van een melkveefosfaatreferentie die vanaf 1 januari 2018 is omgezet in fosfaatrechten. De richtlijnen zullen voor zover van toepassing in de landelijke landbouwnormen 2018 worden opgenomen.

Vragen?

Heeft u vragen over de afschrijving van uw productierechten, of wilt u graag een second opinion ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onafhankelijk advies voor agrarische ondernemers laagdrempelig beschikbaar is. Stuur uw vraag naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Agrarisch CoPartner

Bronnen: Belastingdienst, VLB, AgriBusiness