Fikse fiscale voordelen op milieu- en energie-investeringen in 2019.

Onlangs zijn de Milieu- en Energielijst 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze lijsten zijn de bedrijfsmiddelen vermeld waarvoor u in het jaar 2019 fikse fiscale voordelen kunt genieten. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u uw aanvraag tijdig in te dienen bij de Rijksoverheid en aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wij informeren u nader over deze interessante regelingen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid uw fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Indien u investeert in het tegengaan van grondstofverspilling kunt u recht hebben op dit belastingvoordeel. In 2019 is hiervoor in totaal een budget van 139 miljoen euro beschikbaar.

Met de Vamil kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75% van het investeringsbedrag. Door sneller af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een aanzienlijk rente- en liquiditeitsvoordeel.

Milieulijst 2019

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor het genoemde belastingvoordeel treft u aan op de Milieulijst 2019.

De Milieulijst biedt veel nieuwe mogelijkheden indien u investeert in circulair ondernemen en werkt aan grondstoffenbesparing door bijvoorbeeld de inzet van 3D-printers, het verwerken van voedseloverschotten of plantaardige reststromen en het verlengen van de levensduur van producten. Ook het weren van microplastics en giftige stoffen uit herbruikbare grondstoffen en het verbeteren van de kwaliteit van het gerecyclede product komen in aanmerking. Nieuw op de Milieulijst zijn circulaire gebouwen met veel gerecycelde grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk. Gebouwen met een Groenverklaring of met het Slim-Bouwen-keurmerk zijn van de lijst verdwenen en onverwarmde opslagloodsen komen alleen nog in aanmerking als ze aan de strengere eisen voor circulaire gebouwen voldoen. Nieuw is verder een voordeel voor ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat.

Voortaan bieden de regelingen MIA en Vamil alleen nog maar belastingvoordeel voor volledig elektrische auto’s. Ook is het voordeel voor deze voertuigen aangepast en zijn hybride auto’s en geluidarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor helemaal van de Milieulijst verdwenen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Indien u wilt investeren in energiezuinige technieken kunt u ook in 2019 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Voor de technieken die op de Energielijst staan kunt u tot 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. Het budget voor de EIA bedraagt in 2019 147 miljoen euro.

Energiebesparing en duurzame groei

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei.

Energielijst 2019

Een grote wijziging dit jaar op de Energielijst betreft de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energietransitie, waarin elektrificatie en het gebruik van waterstof gestimuleerd worden, zoals het lokaal produceren van waterstof door elektrolyse, waarna waterstof wordt bijgemengd met aardgas. Dit zal de vermindering van het gebruik van aardgas ondersteunen. Ook stimuleert de EIA de afvang en de opslag van CO2.

Nieuw binnen de EIA is isolatie voor bestaande procesinstallaties in de industrie, omdat op dit gebied in de industrie nog veel energiebesparing is te bereiken. Ook is er vanaf 2019 een focus op de opslag van duurzaam geproduceerde warmte en elektriciteit. Tevens is er een nieuwe code voor het bevorderen van systeemintegratie op het net, zoals een nieuwe techniek die automatisch productie-installaties van fabrieken aan of uit zet om het schommelende energie-aanbod van duurzame energie op het net te balanceren.

Een andere opvallende wijziging voor de gebouwde omgeving is de aparte opname van warmtepompen waarbij gebruik wordt gemaakt van een halogeenvrij koudemiddel. Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code alsnog worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

De Energielijst 2019 kunt u vinden op de website van RVO.nl.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA en/of de Vamilregeling. U komt in aanmerking als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Meld uw investering tijdig!

Om in aanmerking te komen voor een van deze investeringsregelingen, dient u binnen 3 maanden nadat u de investering gedaan heeft een melding te doen bij RVO.nl. Als u deze melding niet of te laat doet, loopt u deze aftrek mis! Vervolgens ontvangt u een ontvangstbevestiging van RVO, die u moet bewaren bij uw boekhouding. U kunt de MIA, EIA en de Vamil zelf in uw aangifte verwerken of dit door uw accountant of boekhouder laten verzorgen. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u hulp nodig bij het melden van uw investering of het verwerken van de bovengenoemde regelingen? Dan kunt u bij ons terecht. Laat in geen geval uw belastingvoordeel liggen. Ook voor een onafhankelijk advies en/of een second opinion kunt u terecht bij onze adviseurs. Bel vrijblijvend met 088 – 505 55 05 of mail uw vraag naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, Belastingdienst, AgriBusiness