Voorjaarsronde SDE+ open vanaf 12 maart 2019

In 2019 zijn er twee openstellingsrondes voor de stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in aantocht. De eerste ronde staat open van 12 maart tot en met 4 april en heeft een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Een tweede openstellingsronde staat gepland in het najaar met eveneens een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat neemt daarover een definitief besluit na de sluiting en mede op basis van de uitkomsten van de voorjaarsronde 2019. Wiebes schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie heeft het doel Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Wiebes gaat ervan uit dat met een budget van 10 miljard euro voldoende ruimte wordt geboden aan nieuwe projecten om koers te houden richting een hoger aandeel hernieuwbare energie en daarmee een CO2-emissiereductie van 49% in 2030.

De SDE+ staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Dit leidt tot de opwekking van hernieuwbare warmte, elektriciteit en gas waaronder vervolgens onderscheidende categorieën productie-installaties vallen.

RVO.nl wijst de subsidie toe in de vorm van een maximumbedrag. De uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare geproduceerde energie en een vastgesteld correctiebedrag. De subsidie geldt tot een maximum aantal vollasturen en heeft een maximale looptijd, afhankelijk van de categorie. Voor de categorieën windenergie, zon-PV, geothermie en zonthermie is de subsidieperiode vijftien jaar.

Gefaseerde openstelling

Het SDE+ 2019 budget wordt voor hernieuwbare energieprojecten op een dusdanige manier in fases opengesteld dat ondernemers worden geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Maximering van het basisbedrag

Het maximale basisbedrag waarvoor technieken aanspraak kunnen maken op de SDE+ is net als vorig jaar 0,13 euro per kilowattuur. Technieken met een basisbedrag hoger dan dit niveau kunnen aanspraak maken op de SDE+, maar voor deze projecten zal niet de gehele onrendabele top worden vergoed. Uitrol van technieken met een hoger basisbedrag past op dit moment niet bij een kosteneffectieve uitrol van hernieuwbare energie.

SDE+ bijdrage

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs wordt de SDE+ subsidie minder, maar ontvangt de ondernemer meer van zijn energieafnemer. Bij een lagere energieprijs geldt het omgekeerde. RVO.nl betaalt voorschotten voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80 procent van de subsidiabele energieproductie.

Meer informatie treft u aan op de site van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aanvraag

Wilt u optimaal en slim gebruiken maken van deze subsidie, maar de aanvraag hiervan graag uit handen geven of heeft u vragen? Onze adviseurs staan u hierover graag te woord. Bel vrijblijvend met 088 – 505 55 05 of mail uw vraag naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag Ondernemen, AgriBusiness