Positieve vooruitzichten voor werkgevers met personeel

Kleine werkgevers hebben grote moeite om twee jaar lang loon door te blijven betalen als werknemers ziek zijn. Het is altijd een strop als dat gebeurt. Vanwege deze verplichting twijfelen ze dan ook om mensen in vaste dienst te nemen. Het bekende probleem.

Gelukkig kunnen wij u melden dat er maatregelen in aantocht zijn die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt en een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars. Tevens worden werkgevers gecompenseerd voor transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Wij informeren u nader.

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en minder duur

De eerste twee jaar bent u als werkgever verplicht het salaris voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast dient u zich gedurende deze periode, samen met de zieke medewerker, in te zetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer. Om het voor u aantrekkelijker te maken mensen vast aan te nemen hebben MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees afspraken gemaakt. Wij bereiden u graag voor op deze aankomende veranderingen, die wij u hierna mede delen.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Per 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die uw financiële risico’s op kan vangen en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Ook komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar u met name als kleine werkgever van kunt profiteren.

Medisch advies bedrijfsarts leidend bij re-integratie

Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen leidend. Op basis van dit advies dient u als werkgever met uw werknemer het re-integratietraject in te richten. Het kabinet investeert daarom 10 miljoen euro in kwaliteitsverbetering om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten.

Transparantie

Daarnaast wil de minister dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers en gaat hierover in gesprek met UWV om de transparantie rondom loondoorbetaling te verbeteren.

Tweede spoor

Ook krijgt u meer grip op het ‘tweede spoor’ aangereikt. Bij dit zogenaamde tweede spoor keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. U zult meer zekerheid krijgen over de inzet van het tweede spoor en kunt daarvoor zelf samen met de medewerker een plan maken, waarbij ook de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Er zal meer ruimte worden geboden voor experimenten met het tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever. Een zeer welkome ontwikkeling volgens AgriBusiness, waar het momenteel in de praktijk vaak veel langer duurt en een zwaarder proces wordt, dan nodig is.

Tot slot ziet minister Koolmees ruimte voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijke loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag

Bent u werkgever in de land- en tuinbouw, dan ontvangt u vanaf 2020 compensatie voor de zogenoemde transitievergoeding. U dient de transitievergoeding te betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorstellen voor compensatie. LTO Nederland is zeer te spreken over het besluit. Het betekent vanaf 2020 beduidend minder kosten voor deze werkgevers.

De compensatie is van toepassing bij opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden van vaste en tijdelijke contracten. De werkgever krijgt een compensatie tot maximaal de te betalen transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft verminderd met eventueel in rekening gebrachte transitie- of inzetbaarheidskosten. Deze compensatie wordt verstrekt door het UWV en moet door de werkgever binnen 6 maanden aangevraagd worden. De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds en leidt tot een kleine verhoging van de premie.

Een tweede, aanvullende maatregel is dat in cao’s afspraken kunnen worden gemaakt om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hieronder wordt ook verstaan het beëindigen van een bedrijf of het noodzakelijk aanzienlijk inkrimpen daarvan. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om in cao’s afspraken te maken over voorzieningen voor werknemers die in de plaats komen van de verschuldigde transitievergoeding. De waarde van deze voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering, moet gelijkwaardig zijn en de kans op nieuw werk vergroten.

Informatie en advies

Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent de bovenstaande en ook andere onderwerpen. Wilt u maandelijks door ons geïnformeerd worden, dan kunt u zich aanmelden voor onze gratis nieuwsbrieven met actuele agrarische tips. Ook kunt u te allen tijde een onafhankelijk en deskundig advies inwinnen bij onze Juridische Adviseuse (Mr) op deze gebieden en kunnen wij uw outplacement en re-integratietraject begeleiden. De kracht van AgriBusiness is dat wij hierin verbinden en samenwerken, waar u in de regel te maken krijgt met diverse partijen die eigen belangen en een eigen visie hanteren en niet in het verlengde van elkaar samenwerken aan de beste, snelste en goedkoopste oplossing voor u. Stuur uw vraag vrijblijvend per mail naar info@agribusiness.nl of bel met 088 -505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: LTO Nederland, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, AgriBusiness