Onvrede over stijging fiscale waardering grond in verpachte staat

Verpachters zijn niet gelukkig met het besluit van de belastingdienst om de waardering van gronden in verpachte staat te verhogen van 50 naar 60%. Op basis van de waardering van de grond wordt de vermogenrendementsheffing berekend over de grond in belastingbox 3. Het nieuwe tarief geldt voor het belastingjaar 2018. De verhoging isdoorgevoerd na een onderzoek door Wageningen University & Research. Daaruit bleek dat de grondprijs van regulier verpachte grond bij een verkoop gemiddeld zeker 60% bedraagt van de waarde in onverpachte staat.

Jan Willemink, voorzitter van de werkgroep Pacht van Nederlandse Vereniging van Rentmeesters stelt dat veel verpachters na de wijziging meer geld via de inkomstenbelasting afdragen dan het bedrag dat ze aan pachtopbrengst ontvangen. Volgens hem zal de maatregel ertoe leiden dat eigenaren hun grond liever verkopen dan verpachten.

Berend Pastoor, directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is het volledig met hem eens.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

De fiscale werkgroep van de FPG is inmiddels in overleg gegaan om zich verder te beraden over het maken van bezwaar tegen de belastingaanslagen. Daarbij is ook betrokken hoe verpachters met hun belastingaangifte en – aanslag kunnen omgaan. Arresten van de Hoge Raad en recente Uitspraken van het Gerechtshof te Amsterdam geven enig houvast: een rendement dat structureel en substantieel onder het fictieve rendementspercentage dat de Belastingdienst hanteert, ligt, kan als disproportioneel worden beschouwd. In die gevallen ontstaat er strijdigheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verlichting vermogensrendementsheffing

De Federatie ziet naast het verlagen van normwaarden ook andere mogelijkheden om de belastingdruk op verpacht bezit te matigen. Het toepassen van de leegwaarde ratio zoals die in de sociale huursector geldt, is een optie. Tot op heden voelt het ministerie van Financiën daar niet voor. De Federatie gaat hierover opnieuw het gesprek aan. Wij houden u op de hoogte.

Advies en ondersteuning

Heeft u te maken met deze situatie en is uw belastingdruk daarom extreem hoog? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Onze adviseurs kunnen u voorzien van een onafhankelijk advies over de mogelijkheden tot bezwaar tegen de hoogte van de aanslag. Stuur hiervoor uw vraag naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05. Wij nemen spoedig contact met u op.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Boerderij Vandaag, Taxlive, Federatie Particulier Grondbezit, AgriBusiness