Informatieplicht energiebesparingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is er naast deze bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. In dat kader dient u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw Wm-inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

U heeft géén informatieplicht als u:

Heeft u een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval dient u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket te rapporteren en hoeft u geen extra actie te ondernemen voor 1 juli a.s.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Zorg voor een goede voorbereiding

Om u goed voor te bereiden op de informatieplicht, adviseren wij u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing;
  2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wm-inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen; Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket
  3. Schaf indien u dit nog niet heeft een eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Bekijk de animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht om te weten te komen hoe u dit moet doen;
  4. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw Wm-inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw Wm-inrichting heeft genomen;
  5. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
  6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u uitgevoerde maatregelen in eLoket.

Toezicht en handhaving informatieplicht

De gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. De Gemeente kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Ditzelfde geldt ook voor de provincie, welke meestal het bevoegd gezag heeft bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Wij hopen u hiermee over dit belangrijke onderwerp voldoende geïnformeerd te hebben.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness