Misleidende uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen varkenshouderij

Het overleg Lange termijnprognoses varkenshouderij heeft de nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn bekend gemaakt. Deze worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor een periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

In de nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen heeft het overleg de voerwinst voor de lange termijn vastgesteld op 570 Euro per gemiddeld aanwezige zeug per jaar exclusief omzetbelasting. Dit betekent een verhoging van 10 Euro per zeug ten opzichte van het voorgaande jaar. De directe kosten zijn iets verlaagd, waardoor het saldo met 17 Euro is gestegen. Voor de vleesvarkens is de voerwinst met 77 Euro per vleesvarken gelijk gebleven. Het saldo is begroot op 66 Euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Dit geldt voor een traditioneel concept waarbij het vleesvarken op 0,8 m2 gehouden wordt.

De sectorvoerwinst voor 2018 is vastgesteld op 487 Euro per zeug en 73 Euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Dit is de voerwinst zonder invloed van balansprijsmutaties voor de levende have op de begin- en eindbalans. In de financiële administratie vindt er een balanswaardering plaats op basis van de landbouwnormen. Voor vleesvarkenshouders betekent dit in 2018 een afwaardering van de eindbalans. Bij gecombineerde bedrijven worden de vleesvarkens daarentegen opgewaardeerd.

Advies voor een succesvolle toekomst

De hierboven geschetste berekeningswijze geeft veelal een misleidend en vertekend beeld op basis waarvan in de praktijk regelmatig onjuiste vergelijkingen gemaakt worden met daaraan gekoppelde verkeerde conclusies. Het is goed deze normen te hanteren, maar werp daarbij vooral altijd een goede blik op uw persoonlijke situatie en bijzonderheden en vul uw begroting en toelichting dienovereenkomstig aan om de juiste koers te zetten voor uw lange termijndoelen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Nieuwe Oogst, AgriBusiness