Subsidiepot voor productie duurzame energie loopt over

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schat de uitgaven aan subsidie voor productie van duurzame energie stelselmatig te hoog in, zo constateert de Algemene Rekenkamer, die de geldstromen voor duurzame energie in kaart heeft gebracht. Daardoor is er in de afgelopen 5 jaar voor maar liefst 2,5 miljard euro op de plank blijven liggen. Dat is een derde van het voor 2013 – 2018 begrote bedrag van 7,7 miljard euro.

De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie al in 2015 benadrukt dat dit moest gaan veranderen. Op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijft het subsidiegeld dat niet is uitgegeven weliswaar beschikbaar voor toekomstige projecten, maar deze reserve is desondanks jaar in, jaar uit gegroeid. Bovendien zijn de geraamde subsidie-uitgaven voor SDE+ bepalend voor de hoogte van de opslag duurzame energie, die burgers en bedrijven betalen via de energienota. Dat maakt realistisch begroten nog belangrijker.

Duidelijkheid over lastenverdeling

De samenhang tussen de subsidieregeling aan de ene kant en de dekking via de opslag op de energienota aan de andere kant, alsook het inzicht in de inkomsten zijn nu niet transparant genoeg voor burgers, bedrijven en parlement, oordeelt de Algemene Rekenkamer.

Momenteel is bepaald dat huishoudens en bedrijven beiden 50% bijdragen aan de opbrengst van de opslag duurzame energie, maar wordt in het geheel niet nagegaan of deze lastenverdeling ook zo uitpakt! Mede gezien het kabinetsvoornemen om in het kader van het klimaatbeleid de lasten te verschuiven naar 66% voor bedrijven en 33% voor de huishoudens, beveelt de Algemene Rekenkamer de minister aan om inzicht en duidelijkheid te bieden in de lastenverdeling in de praktijk.

Opslag duurzame energie

De Algemene Rekenkamer plaatst in dit verband ook een kritische kanttekening bij de uitspraak van de minister bij de invoering van de Wet Opslag duurzame energie dat alle inkomsten ‘beschikbaar blijven voor de uitgaven aan duurzame energieproductie’. Geld dat via de opslag duurzame energie is opgehaald, kan uiteindelijk via de schatkist naar andere doelen vloeien. De situatie heeft zich nog niet voorgedaan, maar als de opbrengst uit de opslag duurzame energie hoger is dan geraamd, gaat het overschot naar de algemene middelen.

Onafhankelijkheid

AgriBusiness houdt van transparantie, onafhankelijke informatie en tevens een onafhankelijke positie voor u als agrarisch ondernemer. Een gewaarschuwd mens geldt voor twee en een goed geinformeerde ondernemer is succesvoller doordat deze beter kan voorsorteren, anticiperen en er minder fouten worden gemaakt met de daarmee gepaard gaande schade. Daarom informeren wij u graag inhoudelijk over deze gang van zaken.

Wilt u maandelijks gratis en vrijblijvend onze agrarische tips ontvangen? Meld u dan snel even aan voor onze nieuwsbrieven via onze site.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (F) van de Algemene Rekenkamer raadplegen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Algemene Rekenkamer, AgriBusiness