Toegezegde 5 Miljoen extra voor sanering asbest alsnog verworpen

Dinsdag 28 mei jongstleden beloofde Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een debat in de Eerste Kamer nog dat er 5 miljoen euro extra beschikbaar komt voor schrijnende gevallen in het kader van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Ook gaf zij aan ervoor te willen zorgen dat het verbod op asbestdaken per 31 december 2024 verlengd zou worden tot 31 december 2028. Afgelopen 4 juni werden deze toezeggingen echter tijdens een stemming in de Eerste Kamer weer verworpen. Daarmee komt er ook vooralsnog een einde aan het verbod op asbestdaken.

Haalbaarheid

Alhoewel alle fracties zich op 28 mei jongsleden overtuigd toonden van de noodzaak van het wetsvoorstel vanwege de gevaren voor de volksgezondheid, waren er ook veel vragen over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en betaalbaarheid van het wetsvoorstel bovenop een reeds voorgesteld fonds voor ondersteuning door middel van subsidies. Van Veldhoven zegde eveneens toe dat voor particulieren met een goed plan, waarbij de vervanging van het dak gekoppeld is aan een logisch moment na 31 december 2024, eventueel uitstel met vier jaar mogelijk is tot 31 december 2018. Deze motie is op 28 mei in de plenaire zitting door de Eerste kamer aangenomen.

Verworpen toezeggingen

Staatssecretaris Van Veldhoven schreef op 4 juni jongstleden haar beloftes in een brief aan de Eerste Kamer, waarna deze opnieuw in behandeling zijn genomen. Ditmaal heeft de Eerste Kamer na stemming bij zitting en staan echter alle eerder gedane toezeggingen verworpen. We kunnen wel stellen dat hier overhaast te werk is gegaan. Van Veldhoven geeft hierop op de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de volgende reactie: “Helaas heeft de Senaat het verbod, waar 10 jaar lang over gesproken is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad, uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van de laatste grote bron van asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik.”

Verbod op asbest vervallen

De eerste stap in de verwijdering van asbest was een verbod op asbestdaken per 31 december 2024. Geschat werd dat 80 miljoen vierkante meter aan dak voor 1 januari 2025 moest zijn vervangen. De senaat is in principe niet tegen een Asbestwet, maar maakt zich zorgen over de kosten die het vervangen van de giftige dakbedekking met zich meebrengt en heeft daarom tegen de wetswijziging en dan ook tegen het verbod gestemd, aldus het verslag van de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 4 juni 2019. Het is momenteel nog niet duidelijk of en wanneer nieuwe regelgeving komt voor het verwijderen van asbestdaken. Het lijkt ons echter wel belangrijk dat u desondanks rekening houdt met het belang van het verwijderen van het asbest voor de volksgezondheid en aankomende, onvermijdelijke, nieuwe wetgeving.

Geschatte kosten

De geschatte kosten van de oorspronkelijke saneringsopgave van 120 miljoen vierkante meter bedroegen 900 miljoen euro. Een deel daarvan komt voor rekening van bedrijven en een deel voor rekening van particulieren. In het debat in de Eerste Kamer van 28 mei ging het vooral over de financiering van de vervanging van de daken bij particulieren. Een groot deel van de aanwezige partijen maakte zich toen al zorgen of minder draagkrachtigen wel tijdig over voldoende financiële middelen beschikken om op tijd aan de wet te voldoen. Dat ervaren wij ook in de praktijk, wij delen dan ook deze bezorgdheid.

Helaas wordt hier door de Eerste Kamer bij nader inzien en ondanks eerder gedane beloftes niet verder gecompenseerd. Als hoofdreden wordt hiervoor voornamelijk aangegeven dat de aanwezige stemmende partijen niet verwachten dat er voor de overblijvende daken waarvan het asbest nu nog moet worden verwijderd, met de subsidiëring een beter haalbare situatie gecreëerd wordt. In plaats daarvan is er nu geen wetgeving van toepassing om deze heikele situatie op te lossen. Wij betreuren dit zeer en voorzien problemen die in een later stadium alsnog zullen moeten worden opgelost. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden ter ondersteuning.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Eerste Kamer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, AgriBusiness