Nieuw Jonge Boerenfonds per 1 januari 2020

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf komt er per 1 januari 2020 een extra, drempelverlagende financieringsmogelijkheid bij.

Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten is het vanaf 1 januari 2020 voor jonge boeren makkelijker om een lening te krijgen. Het kabinet investeert namelijk over meerdere jaren 75 miljoen in deze regeling, zo vermeld Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar brief aan de Tweede Kamer.

Opleiding en coaching

Van de totale Euro 75 miljoen uit het Regeerakkoord komt er Euro 11 miljoen beschikbaar voor het opzetten van een opleiding- en coachingtraject bij begeleiden van het overnameproces. Het opzetten of overnemen van een bedrijf en dit toekomstbestendig maken vraagt naast agrarische kennis ook kennis van ondernemerschap van de jonge agrariërs. Op verzoek van de jonge boeren zelf is er daarom ruimte gecreëerd voor het ontwikkelen van een programma voor onafhankelijk advies en begeleiding bij duurzame bedrijfsovername. AgriBusiness heeft zeer goede ervaringen met vergelijkbare trajecten, welke ook door de boeren enorm gewaardeerd en als heel positief ervaren worden.

Openstelling vanaf 1 januari 2020

Jonge boeren en financiers kunnen voorsorteren op deelname aan de regeling, die vanaf 1 januari 2020 wordt opengesteld. Deze regeling maakt het voor financiers mogelijk om extra leningen te verstrekken aan jonge boeren die willen investeren in innovatie. Jonge agrariërs staan voor opgaven op het gebied van het sluiten van kringlopen, biodiversiteit, diergezondheid- en welzijn, opgaven die ons wel bekend zijn. De landbouw is in ontwikkeling naar verduurzaming.

Tegelijkertijd is een bedrijfsovername juist een natuurlijk moment om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Dit vraagt echter om investeringen waar jonge boeren vaak niet direct de middelen voor hebben. Door gebruik te maken van de regeling wordt de financiële drempel voor jonge agrariërs verlaagd.

Het is een mooie tijd van mogelijkheden met grote uitdagingen voor de jonge landbouwers, waarbij het van groot belang is dat de juiste ondersteuning wordt geboden en de middelen daartoe vrijkomen. Wij zijn dan ook bijzonder enthousiast over deze gunstige ontwikkelingen in onze sector.

Criteria voor deelname

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moeten jonge agrariërs een investeringsplan hebben, dat aan minimaal één van de kringlooplandbouw gerelateerde punten bijdraagt, zoals of het bedrijf winst oplevert voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap. Andere criteria zijn onder andere het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal-economische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, dierenwelzijn en waardering voor voedsel. Naast het voldoen aan een van de kringlooplandbouwcriteria moeten de investeringen ook aantonen dat de rentabiliteit, en daarmee het toekomstperspectief, van het bedrijf verbeterd is ten opzichte van vóór de overname. Een gedetailleerde, sterke uitwerking alsook motivatie van het plan is van wezenlijk belang.

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten is inmiddels openbaar en vanaf 1 januari 2020 opengesteld voor deelname. Voor het krediet dient de jonge ondernemer contact op te nemen met een deelnemende financier, die vervolgens de kredietovereenkomst bij RVO indient voor de overheidsborgstelling.

Meer informatie over deze regeling treft u aan op de site van de Rijksoverheid. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wilt u onze actuele tips maandelijks ontvangen? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze gratis nieuwsbrieven.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Rijksoverheid, AgriBusiness