Subsidieregeling sanering varkenshouderij nu online

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2030 moet de uitstoot volgens het Klimaatakkoord 49% minder zijn dan in 1990. Een deel van het geld wil het kabinet investeren in verschillende energieprojecten in de industrie. In totaal is voor innovatie, pilots en demoprojecten volgend jaar 60 miljoen beschikbaar.

Varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost die geuroverlast veroorzaken, kunnen subsidie aanvragen als zij stoppen met hun bedrijf. Door minder varkenshouderijen moet de geuroverlast in deze veedichte gebieden minder worden.

In de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet wordt maar liefst 83% van de varkens in Nederland gehouden. Deze intensieve varkenshouderij zorgt voor risico’s voor de gezondheid en de leefomgeving. Daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij gemaakt. Dit programma zorgt voor een gezonde varkenshouderijsector. De Sanering varkenshouderijen is onderdeel van dit programma. AgriBusiness werkt in het “Samen aan de Keukentafel” project in samenwerking met Provincie Limburg en de zuidelijke gemeentes actief mee om de stoppende varkenshouders te begeleiden richting een nieuwe succesvolle toekomst of een (gedeeltelijke) staking.

Budget en subsidieverlening

Voor de sanering varkenshouderijen is € 180 miljoen beschikbaar. De volgorde van de subsidieaanvragen wordt bepaald met behulp van de geurscore van de varkenshouderij, welke door een extern bedrijf wordt berekend. Hoe hoger de geurscore, des te groter de kans dat u een subsidie krijgt.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Bereid u dan goed voor, er komt namelijk nogal wat bij kijken. U kunt vrijwillig meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:
  • De varkenshouderij ligt in het concentratiegebied Zuid of Oost van de Meststoffenwet. RVO bepaalt dit op basis van de postcode. Ter indicatie staat hier om welke gemeenten het gaat binnen de concentratiegebieden;
  • De varkenshouder voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Dit betekent dat varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan ammoniak, zogenaamde ‘gedoogstoppers’, niet kunnen deelnemen aan de SRV (Subsidie Regeling Varkenshouderij);
  • De varkenshouder laat de omgevingsvergunning intrekken en zet een wijziging van het bestemmingsplan in gang;
  • De varkenshouder laat de voor de varkenshouderij gebruikte dierenverblijven, voer- en mestsilo’s en mestkelders slopen. Ook het sloopafval en puin moet worden afgevoerd;
  • De varkenshouder stopt definitief met intensieve veehouderij-activiteiten op de betreffende locatie en onthoudt zich van varkenshouderij-activiteiten op een andere (nieuwe) productielocatie.

De volledige lijst met voorwaarden en de periode die de varkenshouder krijgt om aan de voorwaarden te voldoen, is te vinden in de kamerbrief en toelichting.

Hoogte van de subsidie

Als u de subsidie krijgt toegewezen, ontvangt u:

  • Een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. De hoogte van de vergoeding voor de varkensrechten wordt op 21 november 2019 bepaald, waarbij de dan geldende dagprijs wordt aangehouden;
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Deze vergoeding is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen.

De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen wordt bepaald door de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter, gecorrigeerd met een factor wegens veroudering. De vervangingswaarde is na afstemming met de partijen van het HA vastgesteld op €470,- per vierkante meter voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 65%.

Aanvraag

U kunt uw subsidie aanvraag indienen bij RVO van 25 november 2019 tot 15 januari 2020. Hiervoor heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 1 of hoger nodig. Indien u subsidie ontvangt omdat u stopt met uw varkenshouderij, dan ontvangt u van RVO een bijdrage voor het helemaal of voor een deel vervallen van het varkensrecht en het waardeverlies van de dierenverblijven die u gebruikt voor het houden van varkens.

Meer informatie

In de Staatscourant kunt u meer lezen over de wet- en regelgeving die horen bij de Subsidie sanering varkenshouderijen, maar deze treft u natuurlijk ook aan op de site van RVO. Daar vindt u ook bijlagen met inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld de vervangingswaarden en de te gebruiken modelovereenkomsten om de verplichte bepalingen vast te leggen.

Ons Advies

Wees er zeker van dat uw subsidieaanvraag correct en volledig is om deze niet mis te lopen. Dat is specialistenwerk. Zorg ook dat u zich goed laat begeleiden in uw beslissingsproces, het hele subsidietraject, richting de communicatie van uw plan van aanpak met uw gemeente en uw verdere toekomst. De praktijk leert dat het daar vaak aan schort. Ook in praktische zin dient u alle stappen tijdig en volledig te zetten en dit te kunnen aantonen. Vraag daarom tijdig om advies en begeleiding bij een betrouwbaar Adviesbureau, Subsidiebureau en/of Accountant. Schroom niet bij twijfel of ongenoegen een second opinion aan te vragen en u te laten ondersteunen door een AgriCoach. Daar zijn we voor, wij zitten voor u klaar.

Wilt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over wat wij voor u kunnen betekenen in het subsidietraject? Bel dan met 088 – 505 55 05 of stuur uw vraag per mail naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Rijksoverheid, AgriBusiness

 

Wilt u onze nieuwsbrieven met gratis agrarische actualiteiten op regelmatige basis ontvangen? Schrijf u dan snel en vrijblijvend in via deze link.