Financiële steun emissiebeperking glastuinbouw tot 1 december

In het Platform Duurzame Glastuinbouw werken de waterschappen met de landelijke overheid en de glastuinbouwsector samen aan een samenhangende aanpak van duurzaamheidsvraagstukken om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen. De waterschappen ondersteunen de sector met financiële bijdragen aan projecten vanuit een gezamenlijk fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’. Telers die een projectidee hebben, kunnen dat nog vóór 1 december indienen bij de beoordelingscommissie om voor deze financiële ondersteuning voor hun project in aanmerking te komen.

Doel

Het uiteindelijke doel is om in 2027 een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering te realiseren. Met deze doelstelling geven partijen invulling aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese Nitraatrichtlijn.

Aanvraag

De beoordelingscommissie ontvangt projectvoorstellen graag voor 1 december a.s. Voor de eerste ronde in 2020 moet het projectvoorstel eind maart in bezit zijn van de commissie. Projecten kunnen binnen het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ in ieder geval worden uitgevoerd tot en met 2022.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) beheert het fonds namens de waterschappen, waarin tot en met 2020 jaarlijks 137.000 Euro ter beschikbaar gesteld wordt. Aanmelden kan ofwel door alleen een idee in te dienen, of direct het complete projectidee inclusief begroting en financieringsvoorstel in te dienen.

Voorwaarden

De projecten moeten bijdragen aan het verminderen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanuit glastuinbouwbedrijven. Groepen telers die concreet aan de slag gaan met dit onderwerp krijgen voorrang. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Uiteraard is er ook ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie, de expliciete voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u de site van de STOWA raadplegen.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: STOWA, Glastuinbouw Waterproof, AgriBusiness