Nieuwe “SLIM-regeling” voor leer- en ontwikkelinitiatieven

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen de normaalste zaak van de wereld maken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent daarom in het voorjaar van 2020 de ‘SLIM-regeling’. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in het MKB en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen van medewerkers.

Subsidiabele initiatieven

Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen.

Initiatieven die in aanmerking komen voor deze nieuwe “SLIM-regeling” zijn het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte, het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen, het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het invoeren van een methode die werknemers stimuleert zichzelf te ontwikkelen en het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg (MBO).

Voorwaarden

Projectkosten die in aanmerking komen dienen minimaal Euro 5.000 te bedragen en betreffen de directe loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met het initiatief, maar ook de externe kosten, zoals de kosten van een externe adviseur. Verder dient het initiatief uiterlijk 6 maanden na afloop van het tijdvak van de aanvraag van start te gaan en binnen 24 maanden te zijn afgerond (voor MKB geldt een periode van 12 maanden). De resultaten van het initiatief dienen uiteraard meetbaar te zijn. Tot slot dient er niet eerder subsidie te zijn aangevraagd voor dit initiatief in hetzelfde tijdvak.

Subsidiebedrag

Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal Euro 500.000, voor grootbedrijven geldt een maximaal bedrag van Euro 200.000, met uitzondering van de subsidie voor landbouwbedrijven, die maximaal Euro 20.000 bedraagt.

Het subsidiebedrag voor het beschikbaar stellen van een praktijkleerplaats voor de derde leerweg, bedraag maximaal Euro 2.700 per jaar voor een periode van maximaal 40 weken.

Subsidie aanvragen

In 2020 kunnen grootbedrijven en samenwerkingsverbanden vanaf 1 april tot en met 30 juni subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te ontvangen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Alle subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. In totaal wordt een budget van 48,2 miljoen Euro ter beschikking gesteld voor deze regeling.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. De regeling is inmiddels wel al gepubliceerd voor internetconsultatie.

Hulp nodig?

Bent u geïnteresseerd subsidie aan te vragen of van plan een dergelijk initiatief uit te gaan werken de komende tijd en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de “SLIM-regeling”? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Stuur uw vraag vrijblijvend per mail naar info@agribusiness.nl of bel voor meer informatie naar (088) 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, Fiscount, AgriBusiness