Gezamenlijk procederen voor schadevergoeding bij massaschade

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden kunnen vanaf 1 januari 2020 samen naar de rechter om de schade vergoed te krijgen. Tot nu toe kan in een gezamenlijke procedure geen schadevergoeding worden geëist. Er kan alleen een verklaring van de rechter worden gevraagd, waarin bijvoorbeeld vermeld wordt dat een bedrijf onrechtmatig heeft gehandeld. Daarna moet een gedupeerde zelf nog de schadevergoeding regelen. Dat gaat in de praktijk lang niet altijd even makkelijk en soms wegen de kosten van een individuele procedure niet op tegen de geleden schade. Daar komt verandering in.

Hulp van belangenorganisatie

Een belangenorganisatie kan een groep gedupeerden wel al helpen om bijvoorbeeld een schikking te regelen zodat zij hun schade vergoed krijgen. Maar als de schadeveroorzaker niet meewerkt, staan gedupeerden alsnog met lege handen en moeten zij het alleen opknappen. Dat verandert. Straks kan de hele zaak in één gezamenlijke procedure bij de rechter worden afgewikkeld.

Rechtsbescherming

Op dit moment bestaat er voor een aantal schades een veelheid aan belangenorganisaties waarvan de kosten en financiering vaak erg onduidelijk zijn. Gedupeerden en aangesproken partijen weten niet welke organisaties betrouwbaar zijn en voor wie zij opkomen. Daarom biedt de nieuwe wet gedupeerden wél voldoende rechtsbescherming. Niet iedere belangenorganisatie kan zomaar aan de slag om een claim in te dienen. Voorwaarde is dat de organisatie en financiën op orde moeten zijn. Belangenorganisaties kunnen bestaande organisaties zijn, zoals Consumentenbond, VEB of speciaal opgerichte organisaties voor een bepaalde collectieve vordering. Zij starten dan een procedure voor hun achterban.

Centraal register voor collectieve vorderingen

Er komt een centraal register voor collectieve vorderingen. Zo kunnen gedupeerden en de belangenorganisaties die voor hen opkomen beslissen of zij voor dezelfde gebeurtenis ook een collectieve vordering willen instellen. De Raad voor de rechtspraak wordt de houder van het openbaar te raadplegen centrale register.

Wij blijven de ontwikkelingen ook in 2020 op de voet voor u volgen.

Bronnen: Ministerie van Justitie en Veiligheid, AgriBusiness

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness