Circulaire economie extra aantrekkelijk in 2020

De afgelopen maanden informeerden wij u in onze nieuwsberichten al meermaals over het extra geld dat het kabinet in 2020 uittrekt om ondernemers te stimuleren te investeren in milieu- en klimaatvriendelijke technieken. Dat blijkt ook duidelijk uit de Milieulijst 2020, die op 27 december jongstleden is gepubliceerd in de Staatscourant. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020 een totaalbedrag van 149 miljoen euro beschikbaar. Vorige maand gingen wij nader in op de extra fiscale aftrekmogelijkheden voor reductie in CO2-emissie. Aanvullend heeft het kabinet dit jaar eveneens 10 miljoen extra gereserveerd voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Als u ondernemer en/of eindgebruiker bent en minder energie gaat verbruiken in uw productieproces, een innovatieve techniek heeft waarmee u CO2-emissiereductie kunt realiseren en wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie, dan kunt u daarnaast subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie – DEI+. Wij informeren u nader.

Milieulijst 2020

Eind vorig jaar zetten wij u uitvoerig uiteen welk fiscaal voordeel de MIA en Vamil bieden voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen treft u aan op de onlangs gepubliceerde Milieulijst 2020. Deze nieuwe Milieulijst biedt u meer mogelijkheden als u van plan bent te investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw, dan de lijst van het afgelopen jaar. Tevens wordt nu via de regeling meer ingezet op het terugdringen van de stikstofemissie. Ook wij zetten ons in voor dezelfde speerpunten de komende tijd en zijn erg blij met de overheid op één lijn te zitten indeze.

Wijzigingen MIA en Vamil

Steun voor duurzame stallen blijft ook in 2020 binnen de MIA en Vamil-regeling nog toepassing, maar de Milieulijst 2020 stelt wel strengere eisen aan de stikstofemissies van deze stallen. Brongerichte maatregelen voor het terugdringen van stikstofemissies komen eveneens in aanmerking. Tot slot kunt u als u in een mestrobot of het scheiden van mest en urine wilt investeren, ook in 2020 weer rekenen op fiscaal voordeel via de MIA en Vamil.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

Binnen de circulaire economie willen we duurzamer omgaan met grondstoffen, deze langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten. Deze regeling is bestemd voor de industrie, bedrijven in de energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheerders.

Aanvragen en voorwaarden subsidie

De regeling is inmiddels open voor aanvragen vanaf 1 augustus 2019, maar loopt nog t/m 22 september 2020. Er is nog voldoende ruimte beschikbaar in het budget om nieuwe aanvragen in te kunnen dienen en de regeling gaat nu bijna opnieuw open.

Bekijk de algemene voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten van de regeling op de site van RVO.nl. De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel.

Toetsing projectidee en ondersteuning

U kunt uw projectidee vooraf laten toetsen bij RVO.nl, zodat u een optimale definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen zij u ook op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Voor een onafhankelijk advies, informatie, een helpende hand of een second opinion kunt u ook te allen tijde bij ons terecht. Bel ons via 088 – 505 55 05 of mail uw vraag vrijblijvend naar info@agribusiness.nl. Wij zijn er graag voor u. Your dream is our mission!

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, RVO, AgriBusiness