Gecombineerde opgave invullen vanaf 1 maart a.s.

Deze maand ontvangt u van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een uitnodiging voor het doen van de verplichte Gecombineerde opgave. Met deze opgave dient u gegevens door te geven voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook kunt u via de opgave uitbetaling van allerlei subsidies aanvragen, waaronder uw betalingsrechten. Als u glastuinbouwer bent, is de emissieaangifte voor u van belang.

Vanaf 1 maart aanstaande kunt u de Gecombineerde opgave 2020 invullen. Vooraf informeren we u graag nader over een aantal belangrijke zaken.

Registreer uw percelen juist

Voordat u de gecombineerde opgave gaat invullen, is het van groot belang dat de registratie van de percelen die u gebruikt in Mijn percelen actueel is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ligging, de oppervlakte en het gewas op de percelen, maar ook om bomenrijen en poeltjes. De oppervlakte van uw geregistreerde percelen is de oppervlakte die u gebruikt voor de mestwetgeving en het aanvragen van subsidies. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen in oppervlakte, gebruik en gewas zorgvuldig bijhoudt. Let daarbij in geval van pacht en/of loonwerk vooral goed op bij ieder perceel dat u niet zelf beheert. De contracten en een daarop aansluitende, correcte administratie (denk aan mestvervoersbewijzen, betaalbewijzen, nota’s etc) worden in deze situaties steeds belangrijker. De praktijk wijst helaas uit dat dit nog lang niet altijd afdoende geregeld en geregistreerd is, met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan het onterecht of niet toekennen van subsidies en een foutieve berekening van de gebruiksruimte voor dierlijke mest.

Termijnkorting

Vanaf 16 mei 2020 gaat de zogenaamde kortingsperiode in (alleen geldig voor aanvragen GLB en SNL-a). Deze kortingsperiode geldt voor de volgende aanvragen in de opgave:

• uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling;
• extra betaling voor jonge landbouwers;
• nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve;
• subsidie brede weersverzekering;
• graasdierpremie;
• uitbetaling Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a);

Indien u één van de bovenstaande aanvragen doet in de kortingsperiode of dan uw aanvraag wijzigt, kunt u in aanmerking komen voor een termijnkorting.

Kortingspercentage

Het kortingspercentage bedraagt 1% per werkdag, met uitzondering van aanvragen van betalingsrechten uit de Nationale reserve. Daarvoor bedraagt het kortingspercentage namelijk 3%. Deze korting van 3% wordt in één keer toegepast op de uitbetaling van de betalingsrechten uit de Nationale reserve die u in 2020 aanvraagt. Binnenkort kunt u de tabel met het kortingspercentage per ontvangstdatum online bekijken op de site van RVO.

Uitbetaling betalingsrechten 2020

Wilt u als landbouwer graag uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de betalingsrechten ook aan te vragen in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei.

Meer dan € 500
Directe betalingen worden uitbetaald als het totale bedrag voor eventuele kortingen meer is dan € 500.

Actieve landbouwer
U voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KVK. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de    uitbetaling van de directe betalingen GLB (de basis- en de vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie). Ook als u betalingsrechten wilt kopen, huren, of in aanmerking wilt komen voor de Brede weersverzekering, moet u een actieve landbouwer zijn. Voor meer informatie kunt u de pagina Actieve landbouwer 2020 raadplegen.

Landbouw
Voor grond die u gebruikt of beschikbaar heeft voor landbouwactiviteiten kunt u directe betalingen GLB aanvragen. Meer informatie daarover leest u op de pagina Landbouwgronden 2020.

Vergroeningsbetaling
Om uw betalingsrechten te laten uitbetalen moet u ook aan de vergroeningseisen voldoen. Meer informatie daarover leest u op de pagina Vergroeningsbetaling 2020.

Hennep
Met betrekking tot de uitbetaling van betalingsrechten voor hennep zijn er extra voorwaarden van toepassing. Controleer of u hieraan voldoet op de pagina Hennep 2020.

Voedselbos
Hetzelfde geldt voor een voedselbos. Wilt u uitbetaling van betalingsrechten voor percelen met een voedselbos? Controleer dan of u aan de extra voorwaarden voldoet op de pagina Voedselbos 2020.

Meer informatie

Vanaf 1 maart kunt u online de wijzigingen per onderwerp in de Gecombineerde opgave 2020 bekijken op de site van RVO. U kunt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Bij het vervallen van betalingsrechten wordt gekeken naar de omvang van de betalingsrechten die op 15 mei van het lopende subsidiejaar in gebruik zijn. Meer informatie leest u op de pagina Vervallen betalingsrechten.

Hoe u percelen registreert en hoe u veranderingen zelf kunt aanpassen in Mijn percelen, kunt u hier raadplegen. U treft hier tevens filmpjes en handleidingen aan.

Deze en alle overige informatie rondom de Gecombineerde opgave 2020 treft u aan op de speciaal daaraan gewijde pagina van RVO.nl.

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness