Aantrekkelijke subsidieregelingen in aantocht!

Er zijn diverse aantrekkelijke subsidieregelingen in aantocht. Wij hopen dat u hier nu, zeker in de huidige crisissituatie, uw voordeel mee kunt doen. Wij nemen u hieronder mee in de vijf belangrijkste, aankomende subsidiemogelijkheden.

SDE+ voorjaar 2020

De SDE+ noemden wij al eerder in onze artikelen. Op 12 maart jongsleden is de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+-voorjaarsronde 2020 is open van 17 maart tot 2 april 2020 en heeft 3 fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 7 cent per kilowattuur worden ingediend. In fase 2 tot maximaal 8 cent per kilowattuur en in fase 3 tot 13 cent per kilowattuur. Het budget voor deze ronde is 4 miljard euro.

Aanvragers die elektriciteit produceren, zijn verplicht om ook een transportindicatie mee te sturen. Daaruit moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Netbeheerders verzorgen de transportindicatie. Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, moet de transportindicatie na 16 februari 2020 afgegeven zijn.

Energie-innovatie

Op 1 april openen twee nieuwe regelingen van de Topsector Energie. Het betreft tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie én de gebouwde omgeving als onderdeel van de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Topsector Energie Gebouwde Omgeving
TSE Gebouwde Omgeving richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van maximaal 2 jaar en richt zich op thema’s als de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten, de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u samen investeren in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling in de gebouwde omgeving? En koppelt u daarbij technologische innovatie aan niet-technologische innovatie?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Gebouwde omgeving. Deze subsidie is voor innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor circulariteit, luchtkwaliteit en natuur.

De doelstellingen van het onderdeel ‘Gebouwde omgeving’ binnen de subsidiemodule MOOI zijn nieuwe of substantieel verbeterde (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening, slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben.

Topsector Industrie
TSE Industrie biedt ruimte voor dergelijke projecten van maximaal 4 jaar en ondersteunt projecten rond de sluiting van industriële ketens; een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en de maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

Investeert u met een kennisinstelling in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. Uiterlijk in 2030 moet het onderzoek of de ontwikkeling leiden tot een eerste markttoepassing in een van de voor de klimaatdoelstelling, significante industriële sector in Nederland.

Beide regelingen bieden onder andere kansen aan bedrijven met eigen innovaties die nog niet rijp zijn voor grote integrale innovatieprojecten en zo toch in een klein samenwerkingsverband verder kunnen ontwikkelen.

Aanvragen
Uw aanvraag voor beide subsidies kunt u doen via mijn.rvo.nl in 2 stappen. Eerst is er sprake van een vooraanmelding van uw voorstel tussen 1 april en 20 april 2020. Hiervoor gebruikt u het ‘Vooraanmeldingsformulier MOOI’ op mijn.rvo.nl onder ‘Bijlagen bij uw aanvraag’. In deze verplichte vooraanmeldingronde krijgt u advies van de Adviescommissie MOOI over het plan en de voorgestelde samenwerking en of die aansluiten op de regeling. Dit advies verwerkt u in uw definitieve aanvraag. Eind maart vindt u daar ook het modelprojectplan en het begrotingsformat. Daarna kunt u pas een definitieve subsidieaanvraag indienen tussen 1 juli en 8 september 2020.

De Topconsortia van Kennis en Innovatie (TKI) helpen u bij uw contacten met gelijksoortige projecten.

Hernieuwbare energie

De subsidieregeling Hernieuwbare Energie is ook heropend vanaf 1 april aanstaande. Aanvragers kunnen innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen. Het gaat om een totaalbedrag van 20 miljoen euro. De openstelling loopt tot 31 augustus 2020. Waarschijnlijk wordt de regeling op 1 september aanstaande opnieuw opengesteld tot 31 maart 2021.

Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

De subsidieregeling voor technologische innovatie maakt het voor mkb-ondernemers mogelijk te onderzoeken of hun concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is. Het doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten. De financiële ruimte moet ervoor zorgen dat ondernemers kennis van nieuwe producten, productieprocessen en diensten kunnen opdoen en toepassen in hun bedrijf. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 1,35 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling.

Ondernemers kunnen vanaf 7 april tot en met 10 september subsidie aanvragen via kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Een kennisvoucher is in te leveren bij een kennisinstelling om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over het effect van een veranderde voersamenstelling van eigen land op de emissies van het veehouderijbedrijf. Met een haalbaarheidsstudie kunt u onderzoeken welke middelen nodig zijn om het project te laten slagen.

Vanaf 11 juni dit jaar is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor ‘Research & Development’-samenwerkingsprojecten. Daarmee kunt u in samenwerkingsverband bijvoorbeeld nieuwe technologie testen en ontwikkelen voor het verbeteren van de smaak van een duurzaam dierlijk product.

De voornaamste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is dat het gaat om een nieuwe technologie. Daarnaast moet de technologie bijdragen aan het op de markt brengen van een duurzamer dierlijk product en moet het project bijdragen aan het verdienvermogen van de veehouder. De komende periode gaan er tevens verschillende regelingen open die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw.

Meer informatie over deze MIT-regeling duurzame dierlijke producten is te vinden op de website van RVO en de factsheet-mit-2020-duurzame-dierlijke-producten.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie of heeft u hier vragen over? Dan kunt u bij onze subsidie adviseurs terecht. Bel ons via 088 – 505 55 05 of mail naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: RVO, LNV, AgriBusiness