Nieuwe steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt in nauw overleg met organisaties uit de land- en tuinbouw momenteel een set van specifieke steunmaatregelen uit, om de effecten van de coronacrisis voor land- en tuinbouwbedrijven te beperken.

Omwille van de snelheid wordt er gewerkt aan regelingen die door zoveel mogelijk sectoren benut kunnen worden. De verwachting is dat het ministerie binnenkort naar buiten komt met de plannen, die voor een deel moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Er wordt ook gewerkt aan een tegemoetkoming van de loonkosten voor werkgevers die vanwege oogstwerk een piek in de personeelskosten hebben. De regeling is vergelijkbaar met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Verder wordt gekeken naar een aanpassing van de Borgstellingsregeling voor de landbouw, om daarbij net zoals dat in de regeling voor het midden- en kleinbedrijf is gebeurd, de provisie te verlagen. Wij informeren u nader over de voorlopige stand van zaken en aankomende steun.

Extra steun voor voedingstuinbouw en telers fritesaardappelen

Minister Schouten gaat de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen ondersteunen. Dat heeft ze op woensdag 15 april jongstleden bekend gemaakt. Bedrijven uit deze sectoren lijden veel economische schade door het coronavirus. Met een financiële ondersteuning krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Omzetschade sierteeltsector en voedingstuinbouw

De overheid vergoedt een deel van de omzetschade van ondernemers in de sierteeltsector en sommige delen van de voedingstuinbouw. De omzetschade ontstaat doordat bedrijven hun bederfelijke producten ineens niet kunnen verkopen, doordat bijvoorbeeld de exportmarkt is weggevallen door de maatregelen tegen het coronavirus. Dat gebeurt tot overmaat van ramp juist in de maanden waarin ze normaal een piekomzet draaien. De kosten van deze bedrijven lopen wel door en de andere steunmaatregelen uit het noodpakket helpen onvoldoende. Het uitgangspunt van de vergoeding is dat de ondernemer 30% van de schade zelf betaalt. De overheid vergoedt een deel van de overige schade. Hiervoor is € 600 miljoen beschikbaar.

Voorraadschade telers fritesaardappelen

Voor fritestelers is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die ze nog in voorraad hebben. Dit geldt voor de aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites. De vergoeding is 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode september 2019 tot en met februari 2020. Voor deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar.

Aanmelden nog niet mogelijk

De regelingen worden op dit moment nader uitgewerkt. Het is nu nog niet bekend hoe en wanneer u zich kunt aanmelden. Wij informeren u uiteraard zodra er meer duidelijkheid is.

Uitvoering en uitbetaling

RVO gaat de regeling uitvoeren. Per bedrijf zal een plafond gelden voor de uitbetaling om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die aanspraak maken ook daadwerkelijk steun kunnen ontvangen.

EU Maatregelen

Volgens LTO moeten aanvullend ook nog andere maatregelen in Europees verband worden getroffen, zoals bijvoorbeeld opkoopregelingen en private opslag van zuivel of vlees. Zij zetten zich hiervoor in.

Lange termijn visie nodig

Naarmate de tijd verstrijkt en duidelijker wordt wat de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf en leven betekenen, wordt het belangrijker dat u zich op een aangepaste, langere termijn visie gaat richten. Deze situatie en de daarmee gepaard gaande 1,5m-maatschappij die er komen gaat, brengen langdurige consequenties met zich mee, waarop u moet anticiperen om succesvol te blijven boeren.

Gratis online dienstverlening

Wij willen in deze moeilijke tijd graag iets extra’s voor u doen en bieden u daarom een gratis online oplossingsgericht gesprek aan om u helpen inzicht te krijgen in uw mogelijkheden en bij het maken van keuzes, die met de huidige situatie gepaard gaan. Bel daarvoor ons nummer 088 – 505 55 05 of stuur uw verzoek naar het mailadres info@agribusiness.nl.

Wij zitten voor u klaar!

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: RVO, LTO, AgriBusiness