Extra subsidie voor sloop en ombouwkosten pelsdierhouderijen

Het subsidiepercentage voor de sloop van voormalige pelsdierhouderijen wordt verhoogd van 50% naar 100%. Ook de sloop van omheiningen en van de inventaris komt nu voor subsidie in aanmerking. Verder wordt de termijn voor het uitvoeren van gesubsidieerde sloop- of ombouwwerkzaamheden verlengd van 1 jaar naar 3 jaar. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten heeft een ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de aanpassingen worden vermeld. De subsidieregeling maakt deel uit van het pakket flankerende maatregelen van de Wet verbod pelsdierhouderij om vanuit landschappelijk oogpunt ervoor te zorgen dat ongebruikte of verouderde opstallen verdwijnen, dat de percelen zoveel mogelijk een nuttige bestemming krijgen, en dat wordt bijgedragen aan het maken van een doorstart van de voormalige pelsdierhouder in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Op 10 juni jongstleden heeft Schouten de Tweede Kamer toegezegd ook een stoppersregeling voor pelsdierhouderijen te gaan uitwerken. Deze stoppersregeling komt niet in de plaats van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, maar dient als aanvulling om pelsdierhouders te stimuleren uiterlijk eind dit jaar te stoppen.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: Minister van LNV, AgriBusiness