Subsidie voor minder fijnstof in stallen pluimveehouders

Wilt u als pluimveehouder dat er minder fijnstof ontstaat in uw stal? Dan kunt u subsidie ontvangen indien u investeert in een bewezen innovatie. U kunt de subsidie aanvragen van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Budget en kosten

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor de pluimveehouders. U kunt subsidie ontvangen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meerdere staltechnieken. Maakt u kosten om u te houden aan de wettelijke verplichtingen? Denk bijvoorbeeld aan het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Dan krijgt u hier geen subsidie voor. Doet u meer dan u wettelijk verplicht bent? Voor de kosten van dat deel kunt u wel subsidie krijgen.

Het budget wordt onder de aanvragers verdeeld die het hoogst scoren op 2 criteria. Het meest scoort u als:

U een techniek plaatst in een bestaande stal (2 punten). Plaatst u de techniek in een stal die u gaat bouwen? Dan scoort u minder (1 punt). Investeert u in meer stallen? Dan nemen ze het gemiddeld aantal punten. Bijvoorbeeld bij één bestaande en één nieuwe stal scoort u gemiddeld 1,5 punt; als uw bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt (3 punten). Op de site van RVO vindt u een lijst met gemeenten die binnen dit gebied liggen.

Subsidiabele staltechnieken

In de tabel Staltechnieken op de site van het RVO kunt u raadplegen welke staltechnieken in aanmerking komen voor de subsidie. Deze staltechnieken staan met het BWL-nummer in de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De afkorting BWL komt van de directie Bodem, Water, Landelijk gebied van het Ministerie van VROM. Zij heeft deze regeling opgesteld.

Maximale subsidie

U kunt maximaal aan subsidie ontvangen:

• € 35.000 voor iedere pluimveestal;
• € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
• € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Standaard krijgt u 40% van de kosten vergoed. Dit is alleen voor kosten die onder deze subsidie vallen. Dit percentage wordt met 20% verhoogd, als één van deze punten voor u geldt:

• U bent bij de aanvraag van de subsidie onder de 41 jaar, of u bent bij de aanvraag maximaal 5 jaar landbouwer.
• U maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau van de Europese Unie uit. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

Als beide punten voor u gelden, wordt het percentage met 40% verhoogd.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn als volgt:

• U bent pluimveehouder.
• U zorgt dat er minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt. Dit resultaat haalt u met de nieuwe en mogelijk eerder geïnstalleerde technieken.
• U installeert de nieuwe techniek binnen 2 jaar na de beslissing.
• Uw subsidie is minimaal € 4.000.

Vermindering fijnstof

U kunt zelf berekenen of er 45% minder fijnstof uit uw nieuwe of aangepaste stal komt. Op de website van Infomil vindt u het Rekenmodel Vee-combistof. Hierin geeft u aan welke staltechnieken u wilt kopen en welke u al in de stal heeft. Het model rekent dan uit wat de vermindering van de fijnstofuitstoot is. Als het resultaat 45% of hoger is kunt u subsidie krijgen.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 juli 2020. Uw complete aanvraag moet op 31 augustus 2020 binnen zijn, om geen subsidie mis te lopen. Dit kan via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 1 of hoger nodig.

Tot en met 2024 kunnen veehouders ieder jaar tijdens 2 periodes aanvragen. Deze subsidie is niet elke aanvraagperiode voor dezelfde dierlijke sector. Pluimveehouders mogen voorlopig alleen dit jaar en in 2021 aanvragen.

Indien u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, dan kunt u ons daarvoor natuurlijk benaderen. Onze Subsidie Experts zitten voor u klaar. Stuur uw vraag naar info@agribusiness.nl of bel 088 – 505 55 05.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness