Regeling voor gerichte opkoop veehouderij

Heeft u een agrarisch bedrijf met een hoge stikstofuitstoot dat dichtbij een Natura-2000 gebied gevestigd is, dan komen er voor u extra mogelijkheden aan om te stoppen met uw bedrijf. Provincies hebben namelijk budget gekregen om bedrijven als dat van u aan te kopen, op basis van vrijwilligheid.

Met de regeling hiervoor (Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden) wil het Kabinet ervoor zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit.

Ondersteuning bij duurzamer produceren en stoppen

Met een breed ondersteuningspakket van 1,9 miljard Euro tot 2030 helpt het kabinet boeren om duurzamer te produceren en boeren die willen stoppen. De gerichte opkoopregeling is één van de regelingen die het kabinet hiervoor aankondigde.

Koopovereenkomst

Via de regeling voor gerichte opkoop kunnen provincies met u een koopovereenkomst sluiten. De regeling is gericht op het kunnen opkopen van bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op nabijgelegen Natura-2000 gebieden die stikstofgevoelig én overbelast zijn.

Gebiedsgerichte afwegingen

Provincies doen de aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen waarbij ook rekening gehouden kan worden met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden.

Voorwaarden en afspraken

Voorwaarde voor de aankoop door provincies is dat uw veehouderijlocatie sluit. De regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied. Provincies kunnen in samenspraak met u nadere afspraken maken over de opkoop.

Tweede vrijwillige stoppersregeling voor veehouderij

In 2021 komt nog een tweede vrijwillige stoppersregeling beschikbaar via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Voor deze regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich te zijner tijd zelf aanmelden, óók als ze niet door de provincie als piekbelaster zijn aangemerkt. Voor de regeling gerichte opkoop stelt het kabinet 350 miljoen Euro beschikbaar aan de provincies, waarvan de eerste tranche van 100 miljoen Euro momenteel vrij komt.

Ruimte voor natuurherstel en andere ontwikkelingen

Doordat de provincie in bepaalde gebieden gericht veehouderijen kan opkopen, komt er binnen dat gebied ruimte vrij voor natuurherstel en ontstaat tegelijkertijd meer ruimte voor blijvende agrariërs en voor andere ontwikkelingen in dat gebied.

Meer informatie

Wilt u er zeker van zijn dat u geen informatie mist over deze mogelijkheden en andere actuele, interessante onderwerpen? Schrijf u dan in voor onze maandelijkse, gratis nieuwsbrieven. Dit kan snel en makkelijk via onze site.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van LNV, AgriBusiness