De belangrijkste wijzigingen in de coronamaatregelen op een rij

De coronacrisis duurt voort. Daarom zijn diverse coronamaatregelen onlangs verlengd. Ook zijn er maatregelen aan het steunpakket toegevoegd, omdat er nog teveel mensen tussen wal en schip vallen ten aanzien van de huidige financiële ondersteuning, met alle consequenties van dien. We zetten de belangrijkste wijzigingen in de coronamaatregelen voor je op een rij.

Wijzigingen Tozo-regeling

Je kunt nog tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mits je aan de voorwaarden voldoet. Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. Je kon de inkomensaanvulling Tozo 3.0 (periode van 1 oktober 2020 tot en met maart 2021) bij je woongemeente aanvragen met terugwerkende kracht binnen de aanvraagmaand.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Heb je te maken met schommelende inkomsten of ben je niet op tijd in staat om te bepalen of je de Tozo-uitkering nodig hebt in een bepaalde maand, dan zou je de uitkering kunnen mislopen. Daarom geldt vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo 3.0-uitkering kan worden aan gevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 maart 2021 kun je de uitkering aanvragen vanaf 1 februari en op 1 april de uitkering vanaf 1 maart 2021. Ook in de Tozo 4.0-periode (1 april tot 1 juli 2021) wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4.0-uitkeringen.

Ook geen vermogenstoets in Tozo 4.0

Je kunt de Tozo 3.0- en 4.0-uitkeringen aanvragen zonder dat er een vermogenstoets plaatsvindt. Vanaf Tozo 4.0 zou aanvankelijk wel een beperkte vermogenstoets worden ingevoerd, maar dat gaat niet meer door.

Later aflossen en langer terugbetalen

Heb je gebruik gemaakt van de Tozo-lening, dan hoef je nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verschoven naar 1 juli 2021. Ook is tot deze datum de renteopbouw stilgezet. Bovendien krijg je drie en een half jaar – in plaats van drie jaar – de tijd om de lening af te lossen.

TVL verruimd en verbreed

Je kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits je aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling zou in 2021 worden afgebouwd, maar daar is inmiddels van afgezien.

De TVL wordt verruimd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Daardoor kun je meer aanspraak maken op steun uit de TVL. De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)grote ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. De verruiming en verbreding bestaat uit de volgende maatregelen:

• de vergoedingspercentages van de vaste lasten in de TVL worden verhoogd naar 85% voor ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
• het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 vanaf het eerste kwartaal van 2021;
• de werknemersgrens (250 medewerkers) in de TVL wordt losgelaten, waardoor ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers vanaf het eerste kwartaal 2021 toegang krijgen tot de TVL. Voor deze bedrijven wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.
• het minimum subsidiebedrag uit de TVL wordt van het eerste kwartaal van 2021 verdubbeld van € 750 tot € 1.500 per ondernemer, zodat ook kleine bedrijven meer aanspraak kunnen maken op steun voor hun vaste lasten.

Extra vergoeding voor seizoengevoelige voorraden

Er is inmiddels ook meer bekend over de belastingvrije Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. Deze tegemoetkoming is voor ondernemers in de non-foodsector. Heb je voorraden ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd, dan kom je in beginsel voor deze vergoeding in aanmerking.

De tegemoetkoming zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste-lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies. De hoogte van de voorraadvergoeding wordt als volgt berekend: A (omzet) x B (omzetverlies) x 21% x 85%.

Net als voor de belastingvrije opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag) voor horecaondernemers hoef je ook voor de voorraadsubsidie gesloten detailhandel geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt namelijk ook automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de hiervoor genoemde verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

NOW opnieuw gewijzigd

Eind vorig jaar werd bekend dat de afbouw van de NOW 3.0-regeling vanaf 1 januari 2021 niet doorgaat. In het nieuwste steunpakket is het maximale vergoedingspercentage voor het tweede (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021) en derde tijdvak (1 april t/m 30 juni) van de NOW 3.0-regeling verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. Heb je ook voor het eerste tijdvak NOW 3.0-subsidie ontvangen, dan moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten. Het maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer bedraagt € 9.718 per maand (2x het maximum dagloon van € 4.859).

Je mag ook in het tweede en derde tijdvak de loonsom geleidelijk verminderen met 10%, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van je werknemers. Je komt in het tweede en derde tijdvak voor NOW 3.0-subsidie in aanmerking als je tenminste een omzetverlies hebt van 20%. Voor het tweede tijdvak vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 kun je NOW 3.0-subsidie aanvragen.

TONK-steun waarschijnlijk vanaf 1 maart

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) gaan in veel gemeenten waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 open. Je kunt van deze ondersteuning gebruikmaken als je te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in je inkomen, waardoor je de noodzakelijke kosten niet meer kunt voldoen. Hiervoor bieden andere bestaande regelingen niet of onvoldoende soelaas. De TONK richt zich waarschijnlijk vooral op de woonkosten. Maar ook andere noodzakelijke kosten worden waarschijnlijk vergoed.

Als je de TONK aanvraagt, dan kijkt de gemeente of sprake is van een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in je inkomen en naar je draagkracht. Dit betreft de verhouding tussen je inkomen en vermogen en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot je inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Voor wat betreft het vermogen wordt alleen gekeken naar het vermogen waarover je direct kunt beschikken. Vermogen dat vastzit in de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Over een vrijstellingsgrens wordt momenteel nog gesproken.

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Vragen?

Heb je vragen over één van de coronamaatregelen of lukt het je niet deze aan te vragen? Neem dan contact met ons op! We helpen je graag verder. Stuur je vraag per mail naar info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, Rijksoverheid, Fiscount, AgriBusiness