Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw verlengd

De komende 5 jaar wordt er door de waterschappen, door middel van het fonds ‘Stimulerings-budget Emissiebeperking Glastuinbouw’, weer budget beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven. Het gaat hierbij om projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit, door de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen.

Stimuleringsbudget

Door het beschikbaar stellen van een stimuleringsbudget voor projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en verbetering van de waterkwaliteit, geven de gezamenlijke waterschappen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het terugdringen van emissies. STOWA voert het beheer over dit ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’.

Nieuwe, maar ook reeds lopende projecten die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden, kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage ontvangen uit dit budget (zie criteria hieronder).

Voorwaarden

Ook dit jaar kunnen projecten en initiatieven worden ingediend om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage vanuit dit fonds. Voor de eerstkomende beoordelingsronde dienen de ideeën vóór 25 maart 2021 te zijn ingediend. De beoordeling van aanvragen vindt plaats door een beoordelingscommissie waarin vertegenwoordigers van de waterschappen en STOWA zitting hebben.

Criteria toekennen projectsubsidies

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, worden projectvoorstellen in ieder geval beoordeeld op de volgende criteria:

• bijdrage aan emissiebeperking, het realiseren van een nul lozing voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen;
• bijdrage aan het realiseren van waterkwaliteitsdoelstellingen;
• bijdrage aan de bewustwording bij ondernemers;
• aandacht voor de implementatie van resultaten in de praktijk;
• landelijke doorwerking van de resultaten;
• de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving bevorderen;
• De uitkomsten van het project moeten realiseerbaar en uitvoerbaar zijn voor tuinders;
• draagvlak in de praktijk of het project moet bijdragen aan de vergroting van het draagvlak;
• betrokkenheid vanuit de glastuinbouwsector;
• ten minste vijftig procent cofinanciering door andere partijen, waaronder de sector.

Actuele thema’s

Bij de beoordeling van aanvragen zal vooral rekening worden gehouden met de manier waarop in de projectvoorstellen aandacht wordt besteed aan de thema’s ‘bewustwording van de emissieproblematiek’ en ‘implementatie van reeds beschikbare kennis en maatregelen in de praktijk’.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van STOWA. Uiteraard kun je je vragen ook stellen aan onze ervaren Subsidie Adviseurs via het mailadres info@agribusiness.nl Je kunt ook bellen met (088) 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: STOWA, AgriBusiness