SDE++ 2021 later open

De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het stimuleren van energieprojecten die CO2-emissiereductie opleveren via de subsidieregeling SDE++.

Onlangs is besloten de SDE++ 2021 later open te stellen omdat Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de aangekondigde periode van openstelling druk staat op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten. De SDE++ 2021 start daarom pas op 5 oktober aanstaande en sluit weer op 11 november 2021.

De nieuwe openstelling ziet er als volgt uit:

5 oktober tot en met 11 oktober -> 60 euro per ton CO2
12 oktober tot en met 25 oktober -> 80 euro per ton CO2
26 oktober tot en met 8 november -> 115 euro per ton CO2
9 november tot en met 11 november -> 300 euro per ton CO2

Tijdelijk geen nieuwe SDE++ subsidie voor houtige biomassa

Op verzoek van de Tweede Kamer stopt het kabinet tijdelijk met het verlenen van subsidie bij gebruik van houtige biomassa voor energieproductie totdat er een afbouwpad is. Dit heeft geen gevolgen voor al afgegeven subsidies, maar deze is voor veel projecten op dit moment echter nog wel nodig voor een rendabel project.

Houtige biomassa is een tijdelijke brandstof voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten. In het duurzaamheidskader biogrondstoffen heeft het kabinet al de ambitie uitgesproken om, zo snel als dat mogelijk is, te stoppen met nieuwe subsidies voor het gebruik van houtige biogrondstoffen voor de productie van lage temperatuurwarmte.

Het kabinet heeft besloten bij de subsidieronde die dit najaar start, een temperatuureis op te nemen voor de categorieën met houtige biomassa, om zo de inzet van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte uit te sluiten van de regeling. Het halen van de klimaatdoelen wordt daarmee wel lastiger.

Kritsiche noot van Glastuinbouw Nederland

De voorbereiding voor de regeling SDE++ 2022 is gestart met een marktconsultatie van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL. Glastuinbouw Nederland heeft samen met een aantal partijen verbeteringen voorgesteld.

Glastuinbouw Nederland heeft onder meer opbouwende kritiek op de bijdragen die in de SDE++ in 2022 worden voorgesteld bij de CO2-levering aan de glastuinbouw. Gezien de huidige bedragen en het conceptadvies voor volgend jaar lijkt afvangen en opslag van CO2 interessanter te zijn dan een combinatie waarbij een deel van de afgevangen CO2 aan de tuinbouw wordt geleverd. Ook voor de uitbreiding bij bestaande leidingen is de voorgestelde subsidie te laag, vindt Glastuinbouw Nederland.
Verder heeft de tuinbouworganisatie kritiek op de rangschikking in SDE++ waardoor warmteopties lager staan dan elektra opties. Glastuinbouw Nederland ziet liever een rangschikking met aparte categorieën voor warmte en elektra.

Voor 2022 is voorgesteld om binnen SDE++ de techniek van kaswarmteterugwinning toe te voegen. In de glastuinbouw kan met behulp van luchtbehandeling, warmtepomp en optioneel warmte-koude-opslag de latente warmte uit de vochtige kaslucht worden teruggewonnen. Er zijn in de glastuinbouw ook diverse mogelijkheden om grootschalige warmtepompen toe te passen. De SDE++ is ten onrechte beperkt tot industriële toepassing volgens Glastuinbouw Nederland. Dat geldt ook voor elektroboilers. Daar wordt een warmtetemperatuur van ten minste 100 graden geëist, waardoor toepassing in de tuinbouw niet wordt ondersteund.

Bij gebruik van restwarmte is warmte van afvalverbrandingsinstallaties binnen de SDE++ uitgesloten. Daardoor wordt een groot warmtepotentieel gemist, stelt Glastuinbouw Nederland. Bij de optie compostering champost wordt geëist dat de input uitsluitend champost is. Glastuinbouw Nederland ziet liever dat bij compostering een mix van biogrondstoffen wordt toegestaan.

Positieve bijdrage

Al met al een meer dan positieve bijdrage van Glastuinbouw Nederland, die overeenkomt met wat wij in de praktijk vernemen. Hopelijk worden deze adviezen dan ook meegenomen in de nieuwe SDE++ 2022 regeling.

We volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en informeren je nader bij belangrijke, verdere aanpassingen van deze interessante regeling.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Glastuinbouw Nederland, AgriBusiness