Highlights Belastingplan 2022

Het zal je vast niet ontgaan zijn, afgelopen dinsdag 21 september was het Prinsjesdag. We kunnen ons voorstellen dat je, zeker in de huidige, roerige tijd en met een kabinet in transitie, behoefte hebt aan overzichtelijke informatie.

We hebben daarom de belangrijkste voorstellen uit het ‘Belastingplan 2022’ die op 1 januari 2022 in werking treden (tenzij anders vermeld), voor je op een rijtje gezet.

Hieronder volgen de hoogtepunten van het Belastingplan 2022:

• De steunpercentages in de MIA (Milieu Investerings Aftrek) worden verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%! Dat is dus heel interessant nieuws om op voor te sorteren.;

• De bijtelling privégebruik van emissieloze personenauto’s wordt verhoogd van 12% naar 16% en de catalogusprijs waarop dit percentage mag worden toegepast wordt verlaagd van maximaal € 40.000 naar maximaal € 35.000 in 2022 en naar € 30.000 vanaf 2023;

• Aanscherping CO2-schijfgrenzen en tarieven ten aanzien van de BPM voor 2022 tot 2025;

• Wijzigingen in de overdrachtsbelasting (OVB) met betrekking tot de tariefdifferentiatie voor starters: aanpassing hoofdverblijfcriterium bij onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden. Daarnaast herformulering van de antimisbruikbepaling voor de woningwaardegrens bij de startersvrijstelling;

• De eerste tariefschijf voor de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 37,1% in 2021 naar 37,07% in 2022. De tweede tariefschijf blijft 49,5%. Weinig verandering dus. Het beginpunt van de tweede tariefschijf komt te liggen bij een inkomen van € 69.398 (in 2021: € 68.507). Dat is wel iets gunstiger;

• Verlaging maximumbedrag inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 318;

• Introductie van een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 bestaan. Werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week dat de werknemer thuiswerkt en naar het werk gaat, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven;

• Codificatie vrijstelling voor TVL-subsidie (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TVL-subsidie startende mkb’ers;

• Reparatie van onbedoeld effect van de IACK voor buitenlands belastingplichtigen door hen uit te zonderen van het fiscaal partnerbegrip;

• Beperking verrekening voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) met maximaal een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De niet-verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren;

• Introductie recht op huurtoeslag bij overschrijding huurgrens, mits vóór deze overschrijding ten aanzien van de woning op enig moment recht op huurtoeslag bestond;

• Verlaging onder voorwaarden van het tarief voor walstroom tot € 0,0005 per geleverd kWh elektriciteit. Bij gebruik walstroom hoeven schepen bovendien geen opslag duurzame energie te betalen;

• Aanpassingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke koop en financiering van een eigen woning door fiscale partners;

• Aanpassingen eigenwoningregeling bij overlijden van een van de partners: de eigenwoningreserve van de overledene en de eventuele aflossingsstand van de overledene gaan niet meer over op de langstlevende partner of andere belastingplichtige;

• Vereenvoudiging van aanvraagsystematiek van de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk);

• Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-regels voor e-commerce: een negatieve btw-melding wordt daarbij aangemerkt als een verzoek om btw-teruggaaf, waardoor een afzonderlijk teruggaafverzoek niet meer nodig is. Deze maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2021;

• Introductie van wettelijke verplichte maandelijkse gegevensuitlevering van kinderopvangorganisaties aan Belastingdienst Toeslagen;

 

Het fijne weten?

Wil je inhoudelijk nader geïnformeerd worden over de nieuwe wet- en regelgeving? Meld je dan gratis en vrijblijvend aan voor onze gratis nieuwsbrieven als je dat nog niet gedaan hebt. Je ontvangt zo binnenkort onze Prinsjesdagspecial, waarin alle regelingen nader worden toegelicht. Na je aanmelding ontvang je deze op korte termijn geheel gratis en vrijblijvend in je mailbox.

VRAAG DE PRINSJESDAGSPECIAL DIRECT AAN VIA DEZE LINK.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, Fiscount, AgriBusiness