Subsidie voor Circulaire ketenprojecten bijna open

Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

Samenwerken in de keten

De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden. Want de praktijk leert dat circulaire oplossingen vaak alleen van de grond komen als bedrijven samenwerken in de keten. Denk aan afnemers en toeleveranciers. Samenwerken gaat niet vanzelf. Er is onderling vertrouwen en kennisdeling nodig. Een ervaren procesbegeleider, die de sector, regio en het samenspel tussen partijen kent, helpt daarbij.

Nieuwe opzet

Nieuw in 2022 is dat de subsidie circulaire ketenprojecten als de-minimissteun zal worden verstrekt. Wat betekent dat voor jou? Elke ondernemer moet in het ketensamenwerkingsverband een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.

De definitie van de subsidiabele activiteiten is veranderd. De inhoud van de regeling verandert niet. Nieuw in 2022 is dat ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba ook mogen deelnemen in een samenwerkingsproject. Ook nieuw is dat per samenwerkingsverband één groot bedrijf mee mag doen en subsidie aan mag vragen.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werk je met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. Je wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.
In het circulair ketenproject doe je het uitzoekwerk dat nodig is om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kun je het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van jou als ondernemer. Het gaat hier om je eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

In 2022 is het totaal beschikbare budget € 6.125.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie circulaire ketenprojecten zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.

Je samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.

Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van je project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na je project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product, de dienst of het proces dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld.

Bij de aanvraag onderbouw je hoe deze ondernemers aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten en hoe je verder gaat met de toepassing van de resultaten van het project.

De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. De penvoerder dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.

LET OP!

Je kunt 1 keer per kalenderjaar een subsidie voor een nieuw circulair ketenproject ontvangen. Als een van de aanvragers in het samenwerkingsverband in 2022 al subsidie heeft aangevraagd en ontvangen, wordt de hele aanvraag afgewezen.

Als samenwerkingsverband huur je een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Let er daarbij dat er geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (een van) de ondernemers in het samenwerkingsverband.

Je kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten van de drempels of belemmeringen die je moet wegnemen om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten. Het gaat daarbij om het uitzoekwerk dat je moet doen om tot het gewenste resultaat te komen. De kosten voor een aantal activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de subsisdie circulaire ketenproject bedoeld is.

De subsidie is wel bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.

Aanvragen

De regeling opent op dinsdag 3 mei 09:00 uur en sluit vrijdag 30 september 12:00 uur.

Voor de aanvraag heb je een modelprojectplan en machtiging deelnemer samenwerkingsverbanden nodig, welke te downloaden zijn via de site van RVO.

Bij de aanvraag stuur je ook voor elke deelnemer de-minimis verklaring in en een machtiging voor de penvoerder.
Je hebt minimaal eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig met machtiging RVO diensten. Heb je dit niet? Vraag dan een nieuwe eHerkenning aan. Houd rekening met een aanschaftijd van 2 weken.

Na de aanvraag

De behandeltermijn van de aanvraag is normaal gesproken maximaal 13 weken. Soms wordt deze echter verlengd. De inhoudelijke beoordeling is op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Wordt op een dag het subsidieplafond bereikt? Dan is er een loting van alle volledige aanvragen die op die dag binnen zijn gekomen. Met die loting bepalen wij de volgorde van behandeling.

Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de penvoerder binnen 2 weken een voorschot op de subsidie voor alle deelnemers. Dit voorschot is 100% van de toegekende subsidie. Als penvoerder betaal je deze subsidie uit aan elke deelnemer. Binnen 2 maanden na afloop van het project stuur je een kort verslag over de uitvoering en resultaten van het project volgens het model eindverslag naar RVO.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie vind je op de site van RVO.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, VAB, AgriBusiness