Mooie subsidieregeling Praktijkleren

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk dan ook even of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie. Je helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Onze ervaring is dat je hier de meest gemotiveerde, trouwe werknemers mee kunt binnen halen in je bedrijf, dus lees snel verder!

Werkzoekende

Een werkzoekende is iemand die staat ingeschreven als werkzoekend bij het UWV. Iedereen met een uitkering van de gemeente of het UWV die kan werken, is ingeschreven als werkzoekende. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven als werkzoekende. Als zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk, dan kunnen ze terecht bij de gemeente.

Werkende die werkloos dreigt te worden

Een werkende die werkloos dreigt te worden is volgens deze regeling iemand wiens dienstbetrekking zeer waarschijnlijk niet voortgezet kan worden. Dit kan gebeuren door aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk contract, omdat de functie komt te vervallen of doordat andere eisen aan de functie gesteld worden.

Budget

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen.

Er zijn 5 aanvraagrondes, waarvan de eerste inmiddels is verstreken. Per aanvraagronde is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar met uitzondering van de tweede aanvraagronde. Voor de tweede aanvraagronde is € 7,5 miljoen beschikbaar.

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kun je een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar rato bijgesteld.

Alle op tijd ingediende volledige aanvragen worden door RVO in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. In dat geval kun je dus minder subsidie verwachten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze tref je aan via deze link.

Aanvragen

De aankomende aanvraagrondes zijn als volgt:

• van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
• van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
• van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
• van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

De subsidie moet aangevraagd worden binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Combineren of stapelen van subsidies

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg is niet mogelijk als subsidie voor dezelfde praktijkplaats (student en opleiding) is of wordt verleend op basis van:

• de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM-regeling);
• titel 3.20 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen).

Meer weten?

Op de site van SBB vind je informatie over de meerwaarde van scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden via deze link (pdf). Natuurlijk kun je met vragen ook bij ons terecht. Mail je vraag dan naar info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness