5 voor 12 nieuwe meldplicht zorgaanbieders!

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi was alleen bedoeld voor zorginstellingen en niet voor zorgverleners. Het toepassingsbereik van de Wtza is dus breder dan de Wtzi. De Wtza eist namelijk een meldplicht voor alle bestaande en startende zorgaanbieders. Er is daarbij geen onderscheid tussen het werkzaam zijn voor eigen klanten of het werken via een zorgorganisatie. In al deze gevallen moet de zorgaanbieder zich nu melden. Daarom vestigen we nu graag extra aandacht op deze meldplicht, zodat je tijdig kunt nagaan of jij je als zorgaanbieder moet melden en zo ja, hoe en wanneer je dat moet doen. Het is namelijk al 5 voor 12.

Meldplicht

Zowel bestaande als nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich sinds 1 januari 2022 melden. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich al melden vanaf 3 maanden voor de start van de zorgverlening.

Op 1 januari 2022 bestaande aanbieders moeten zich in de volgende gevallen vóór 1 juli 2022 melden:

• Als je als zorgaanbieder in 2022 niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) staat en ook geen jaarverantwoording 2021 hebt aangeleverd;
• Als je als jeugdhulpaanbieder geen jaarverantwoording 2021 hebt aangeleverd en hier ook geen uitstel voor hebt aangevraagd.

Uitzondering op de meldplicht

Bepaalde zorgaanbieders hoeven zich niet te melden. Dit geldt onder meer voor aanbieders die alleen diensten verrichten die onder de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen en daarnaast geen andere zorg leveren (Zvw-, Wlz- en/of alternatieve zorg). Maar bijvoorbeeld ook abortusklinieken, apotheken en zorgaanbieders die alleen ondersteunende werkzaamheden verrichten (vervoer, schoonmaak etc.) hoeven zich niet te melden.

Als je twijfelt of de Wet toetreding zorgaanbieders ook op jou van toepassing is, klik dan op dit stroomschema. Als je de stappen hebt doorlopen, blijkt daaruit of jij je wel of niet moet melden.

Waar melden?

Als je je moet melden, doe je dit via www.toetredingzorgaanbieders.nl bij het CIBG. Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIBG stuurt de melding door naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Let op: je hebt eHerkenning (minimaal niveau 2+) nodig om te kunnen inloggen.
De melding houdt het eenmalig invullen van een vragenlijst van de IGJ in. Daarna word je gewezen op de kwaliteitseisen waar je aan moet voldoen.

Openbaarmaking jaarcijfers

Daarnaast kan het zijn dat je te maken krijgt met de verplichte openbaarmaking van jouw jaarcijfers. Dit moet dan jaarlijks gebeuren voor 1 juni bij het portal van het CIBG, via de applicatie DigiMV.

Meer weten?

Mocht je nog vragen hebben of heb je hulp nodig? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder. Bel met ons nummer (088) 505 55 05 of stel je vraag per mail via het mailadres info@agribusiness.nl

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, CBIG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, AgriBusiness