Nieuwe pachtnormen 2022

Jaarlijks worden rond deze tijd de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2022 zijn door Wageningen Economie Research berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. Dit, door te kijken naar de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2016-2020. De nieuwe pachtnormen zijn per 1 juli aanstaande van kracht.

Akkerbouwgebied

In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied daalt de pachtnorm met maar liefst 23%. De grootste stijgingen in de norm zijn er voor het Centraal veehouderijgebied en het Hollands/Utrechts weidegebied met een toename in vergelijking tot 2021 van respectievelijk 17% en 12%. Behoorlijke verschillen dus.

Tuinland

Voor tuinland worden voor de pachtnormen 2 gebieden onderscheiden, Westelijk Holland en de rest van Nederland. De regionorm is in Westelijk Holland steeg met 13% naar 5.094 euro per hectare. In de rest van Nederland is de regionorm per hectare met 19% toegenomen naar 3.598 euro per hectare.

Nieuwe pachtovereenkomsten

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor nieuwe pachtovereenkomsten van agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden gewijzigd met de bouwkostenindex. Voor 2022 is dat de gemiddelde index over 2017-2021, die uitkomt op 2,79%.

Agrarische woningen met pachtovereenkomsten

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007, stijgt nu met het percentage volgens het huurprijsbeleid woonruimte. De maximale pachtverhoging per 1 juli 2022 bedraagt 2,3%. Dat is gelijk aan de inflatie van 1 december 2020 tot 1 december 2021.

Meer informatie

Meer informatie vind je in het overzicht Pachtnormen 2022 en de Tabel pachtnormen 2022.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van LNV, AgriBusiness