Subsidie voor behoud grasland

Maak je gebruik van derogatie? Dan kun je de komende jaren gebruik maken van een subsidie om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden en om je te ondersteunen de hiermee gepaard gaande extra kosten op te vangen.

Deze tijdelijke subsidieregeling is bedoeld voor veehouders die in 2021 of 2022 een derogatievergunning hadden. De regeling voorziet in subsidiëring van een gedeelte van de extra kosten die derogatiedeelnemers moeten maken vanwege de afbouw van de derogatie, om zeker te stellen dat zij grasland behouden. De transitieregeling biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 en vervalt per 1 januari 2026. In de regeling wordt gewerkt met forfaitaire bedragen en de steun aan veehouders is gebaseerd op de landbouw de-minimisverordening.

Behoud van grasland

Derogatie wordt de komende jaren in stappen afgebouwd. Je leest er alles over op Derogatie (rvo.nl). Het doel van deze subsidie is grasland bij derogatiebedrijven te behouden. Bij bedrijven met een derogatievergunning bestaat minimaal 80% van de landbouwgrond uit grasland. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Gras houdt namelijk meer stikstof vast dan bijvoorbeeld mais. Daardoor komt er minder stikstof in het water terecht. Met de subsidie blijft het aantrekkelijk om een derogatievergunning aan te vragen. Daarmee hoopt men dat de hoeveelheid grasland in Nederland zoveel mogelijk gelijk blijft.

Ondersteuning

Een ander doel is het ondersteunen van derogatiebedrijven. Had je de afgelopen jaren al een derogatievergunning? Dan mag je namelijk steeds minder dierlijke mest op je landbouwgrond uitrijden. De subsidie is ook bedoeld om je tijdelijk te helpen eventuele kosten van het afvoeren van de overgebleven mest op te vangen.

Voor wie

De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden. Vanaf 2023 verdeelt RVO deze bedrijven in 2 groepen, te weten:
 Landbouwers die een derogatievergunning kunnen aanvragen en dit ook doen;
 Landbouwers die geen derogatievergunning meer kunnen aanvragen omdat hun percelen in Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.

Budget

De subsidie wordt opengesteld in 2023, 2024 en 2025. Voor 2023 is het budget € 30 miljoen. Dit wordt op volgorde van aanvraag verdeeld met een maximum van € 20.000 per bedrijf.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is niet voor iedereen gelijk, maar is afhankelijk van de grootte van je percelen en het gebied waar ze in liggen. Er wordt verschil gemaakt per grondsoort en per Provincie.

Verontreinigd gebied

Soms zijn er extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. In sommige gebieden zitten namelijk nog te veel meststoffen in het water. Dit noemen we met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In 2023 zijn dit de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Ze krijgen dezelfde stikstofgebruiksnorm als bestaand 230-gebied.
Grondwaterbeschermingsgebied of Natura 2000-gebied

Daarnaast is het mogelijk dat je percelen in grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) of Natura 2000-gebied liggen. Als dit voor al je percelen geldt, dan kun je geen derogatievergunning meer aanvragen, maar wél nog subsidie aanvragen, míts je landbouwgrond voor minimaal 80% uit grasland blijft bestaan.

Ligt een deel van je percelen in GWB- of Natura 2000-gebied? Voor de percelen buiten deze gebieden kun je dan een derogatievergunning aanvragen. Voor de percelen binnen deze gebieden kan dat helaas niet. Wél kun je weer voor al je percelen subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is per soort perceel verschillend.

Vanaf 2024 kun je mogelijk ook in gebieden rondom GWB- of Natura 2000-gebied geen derogatievergunning aanvragen. Maar ook dan kun je wel de subsidie aanvragen op basis van de afname van de gebruiksnorm.

Subsidiebedragen

Volgens de derogatiebeschikking mag je de komende jaren steeds minder stikstof uit dierlijke mest uitrijden. Hoeveel dat is per jaar zie je in Tabel 1 Derogatienorm 2022 – 2026. De subsidie wordt berekend met de afname van de gebruiksnorm. Per 10 kilogram stikstof per hectare die je minder mag uitrijden dan in 2022, krijg je € 20. In Tabel 2 Subsidie per gebied zie je per gebied de afname van de norm in kilogram. Daarnaast staat hoeveel subsidie je voor die afname per hectare ontvangt.

Meer informatie en aanvragen

Vanaf 1 juni 2023 kun je de subsidie aanvragen via deze link. Noteer het alvast in je agenda als actiepunt en wees er op tijd bij, want de subsidie wordt op volgorde van aanvraag verdeeld.
Voor meer informatie kun je bij RVO terecht en voor ondersteuning ben je uiteraard welkom bij ons! Stuur je vragen naar info@agribusiness.nl of bel naar (088) 505 55 05.

 

Op naar behoud van ons grasland!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van LNV, RVO, AgriBusiness