Het regent SABE subsidies voor al je duurzame doelen!

Per 10 juli opent de SABE regeling opnieuw. In 2023 regent het subsidies binnen deze regeling, die de afgelopen periode zeer succesvol is gebleken. Zo zijn er wel 10.000 adviesvouchers toegekend. Uit onderzoek en steekproeven blijkt dat boeren met de adviezen die ze met de SABE vouchers hebben ontvangen de gewenste veranderingen richting duurzaamheid hebben doorgevoerd of dit nog gaan doen. De boer heeft dus zinvolle adviezen ontvangen. Ook de andere SABE subsidies, zoals de bedrijfsplan- en cursusvouchers, projectsubsidie en de subsidie voor demonstratiebedrijven blijken effectief.

Reden te meer voor het kabinet, gezien de klimaatdoelen waar we samen voor staan, de regeling opnieuw te openen en zelfs te intensiveren. Zoals we al eerder hebben vermeld in onze nieuwsbrieven, is de regeling vernieuwd omdat deze is aangepast aan Europese normen en is opgenomen in het nieuwe NSP GLB 2023-2027.

Ook wij kennen de SABE-regeling als een eerlijke, doeltreffende regeling waarmee we veel kunnen betekenen voor je en informeren je dan ook graag alvast nader over de hoofdlijnen van de nieuwe regeling en te bemachtigen vouchers, zodat je optimaal van de diverse aankomende openingen in 2023 kunt profiteren! We willen er namelijk zeker van zijn dat je toegang hebt tot alle mogelijkheden die voor jou het verschil maken en dat je de welverdiende support ontvangt voor jouw impact op duurzaamheid de komende tijd!

Adviesvouchers voor álle landbouwers!

Per 10 juli kunnen álle landbouwers in Nederland nieuwe adviesvouchers aanvragen binnen de SABE-regeling! Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen veehouders met piekbelasting en veehouders die buiten de gestelde norm betreffende piekbelasting vallen.

AERIUS berekening

Of je binnen deze norm voor de piekbelasting valt en welke specifieke voucher jij dus kunt aanvragen voor jouw bedrijf, hangt af van de lang verwachte AERIUS berekening, die op dit moment online staat. In beide gevallen gaat het om adviesvouchers voor een bedrag van € 1.500 zonder eigen bijdrage.

Globaal komt het erop neer dat je als veehouder binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt, je de drempelwaarde overschrijdt.

Met de AERIUS-tool op de website van RVO kun je, als je je gegevens gereed en bij de hand hebt, redelijk snel en eenvoudig zien of en aantonen dat je bij de 3.000 bedrijven hoort die als piekbelaster aangemerkt worden.

Als je een zogenaamde “piekbelaster” bent, ben jij in ieder geval verzekerd van een adviesvoucher ter waarde van € 1.500 (exclusief btw). Als je géén piekbelaster bent, kun je ook een adviesvoucher aanvragen ter waarde van hetzelfde bedrag, maar is er een beperkt aantal bedrijven aan wie er een voucher wordt toegekend. In dat geval is het dus verstandig er snel bij te zijn en ervoor te zorgen dat je jouw aanvraag voor een voucher indient zodra de regeling open gaat, 10 juli aanstaande dus.

1 voucher per kalenderjaar

Per kalenderjaar kun je één adviesvoucher aanvragen, dus ook náást de voucher voor het opstellen van een bedrijfsplan (waarover hieronder meer). Deze aanvraag staat los van de de-minisverklaring. Na toekenning van de vouchers heb je een jaar de tijd om deze bij de door jou gewenste Erkende Agrarische Adviseur te verzilveren. Uiteraard staat het je vrij een duurder en/of uitgebreider advies in te winnen. De subsidie bedraagt echter ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten van het bedrijfsplan met een maximum van € 6.000 en niet meer dan € 1.500 per adviesvoucher. Hou daar dus rekening mee. Met dit bedrag is het mogelijk gebleken een goed advies te ontvangen. Wij streven daar dan ook naar.

Stikstofvermindering en toekomst bedrijf

Het advies dat je met een voucher ontvangt moet in elk geval gaan over vermindering van de stikstofuitstoot en de toekomst van je bedrijf door innovatie, omschakeling, extensivering, verplaatsing (zijnde aandachtsgebied E1) of beëindiging (aandachtsgebied E3). Het advies maakt verder duidelijk hoe je de maatregelen kunt uitvoeren, maar je bepaalt uiteindelijk zelf of je dit advies wel of niet uitvoert. Hierover kregen we vele vragen bij de afgelopen openingen, dus we vermelden het hier voor alle duidelijkheid.

Specifieke Erkende Adviseur

LET OP! De vouchers kunnen slechts aangevraagd worden op naam van specifieke erkende adviseurs. Deze dienen niet alleen ingeschreven te zijn in het officiële erkende BAS-register bij RVO, maar óók over de erkenningen voor de aandachtsgebieden E1 en/of E3 te beschikken binnen dat gebied. Hou daar dus rekening mee en kijk dit goed na als je een bepaalde adviseur op het oog hebt en een voucher wil aanvragen. Dit gaat in de praktijk nog te vaak fout.

Je kunt de vouchers altijd op naam van AgriBusiness aanvragen (Kvk nummer 14118941) en vrijblijvend met ons in gesprek gaan over de gewenste invulling ervan. Vaak wordt dit gedaan als een boer onafhankelijke advies wil inwinnen voor aan objectieve of onderscheidende, vernieuwende kijk op de zaak, of als de huidige adviseur geen BAS-erkenning heeft.

1 september nieuwe ronde advies- en bedrijfsplanvouchers

Behoor je niet tot de piekbelasters en of heb je als piekbelaster je voucheraanvraag in juli gemist? Geen probleem. Per 1 september volgt er nóg een opening van deze regeling. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dus.

Bedrijfsplanvouchers

De bedrijfsplanvouchers zijn er om een omschakelplan nader in te vullen om in de toekomst duurzamer te boeren. Dit omschakelplan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, maar onze ervaring is dat je hieraan al snel voldoet, als je serieus wil gaan verduurzamen en een bedrijfsplan op niveau opstelt.

Hierbij staat natuurlijk de transitieopgave centraal en gaat het met name om innoveren, extensiveren, verplaatsen, kortom duurzamer doorboeren op basis van een succesvol, gezond verdienmodel om als marktlabel te onderscheiden. Derhalve kunnen deze bedrijfsplanvouchers alleen toegekend worden aan een erkende Adviseur met de aandachtsgebieden E1 (Persoonlijke ontwikkeling) en/of E4 (Verdienvermogen). AgriBusiness heeft beide erkenningen.

Verdeling subsidie

De minister bepaalt op volgorde van binnenkomst aan welke landbouwers, binnen het subsidieplafond voor bedrijfsplanvouchers, vouchers worden verstrekt, uitgaande van de waarde per voucher. Op 1 september 2023 moet je hiervoor dus weer paraat zijn.

Een bedrijfsplanvoucher mag slechts éénmaal per 3 jaar worden aangevraagd. Ook deze aanvraag dient gekoppeld te zijn aan een erkende bedrijfsadviseur uit het bedrijfsadviseringssysteem naar keuze, geregistreerd in tenminste een van de volgende aandachtsgebieden in het Bedrijfsadviseringssysteem: E3 bedrijfsopvolging, (bedrijfsovername & bedrijfsplannen) of E4 verdienvermogen. AgriBusiness voldoet hieraan.

LET OP! Eventueel kan er binnen deze regeling (in beperkte mate) samen gewerkt worden met je bekende adviseur en contactpersoon op een bepaald vlak en binnen een gewenste expertise, mits de onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.

Inhoud bedrijfsplan

Het bedrijfsplan dient minimaal vijf van de onderstaande onderwerpen te bevatten:

1°.emissiereductie stikstof;
2°.emissiereductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen en toepassing geïntegreerde gewasbescherming;
3°.emissiereductie broeikasgassen;
4°.emissiereductie nitraat en andere meststoffen;
5°.vergroten biodiversiteit;
6°.versterken duurzaam bodembeheer;
7°.verhogen aandeel circulair veevoergebruik;
8°.verbeteren dierenwelzijn, diergezondheid;

De definitieve aanvraag moet binnen een jaar zijn ontvangen na de dagtekening van de verstrekte voucher.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 6.000 (excl. btw) per voucher.

Cursusvouchers

Wil je de Verdiepingscursus ‘stikstof in de landbouw’, Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of Precisielandbouw volgen? Dan kun je daarvoor in 2023 een cursusvoucher aanvragen om landbouwers optimaal te ondersteunen. De toekenning van deze vouchers verloopt op volgorde van binnenkomst. Het is dus belangrijk dat je de cursusvoucher direct bij opening van de regeling aanvraagt. Dat is zoals het nu is aangekondigd op 1 september 2023. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 800,– per cursusvoucher. De cursus dien je vervolgens bij één van de daarvoor erkende opleidingsinstellingen te volgen, die vermeld staan bij de verdere uitleg van deze regeling.

2 oktober projectsubsidies en demonstratiebedrijven

Op 2 oktober gaat vervolgens de SABE regeling voor projectplan subsidies en demonstratiebedrijven open. Hier komt wat meer bij kijken en kun je als samenwerkingsverband subsidie aanvragen om met een groep landbouwers samen te leren over duurzamer boeren en/of anderen hierin mee te nemen. Daarbij ligt de focus op de bescherming van natuur, milieu en klimaat. Deze regeling geldt óók voor piekbelasters, maar vraagt wel een eigen bijdrage van 20%.

Projectvouchers

De uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie kan bij de projectvouchers onder andere gebeuren in de vorm van de uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten en komt ten goede aan een groep van samenwerkende landbouwers op het gebied van een of meer van de volgende onderwerpen:

kringlooplandbouw:

1°.(stikstof)emissie en hergebruik nutriënten;
2°.gezonde bodem, water en teeltsystemen;
3°.weerbare teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming;
4°.circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen;
5°.natuurinclusieve landbouw;
6°.precisielandbouw;

duurzaam ondernemerschap:

1°.persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf;
2°.horizontale samenwerking;
3°.bedrijfsopvolging;
4°.duurzaam verdienvermogen.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en ten minste € 50.000 en ten hoogste € 200.000 per project. Per openstelling wordt het subsidieplafond op volgorde van rangschikking van de aanvragen verhoogd. Dat zijn interessante bedragen dus. Na subsidietoekenning heb je drie jaar de tijd het project te realiseren.

Over deze regeling volgen we later dit jaar nog een inhoudelijk webinar van de VAB in samenwerking met RVO voor het laatste nieuws en zullen we je tegen die tijd nader informeren. Ons advies is wel, als je een dergelijk project draait of voor ogen hebt, je nú alvast voor gaat bereiden, gezien de veelomvattende aanvraag en inhoud van deze subsidie. Ook met deze subsidie hebben we inmiddels ervaring opgedaan, dus als je er interesse in hebt of je bent al met een mooi project bezig, ben je van harte welkom om daarover van gedachten te wisselen en dit nader vorm te geven. AgriBusiness beschikt over een E1- en een E4-erkenning, welke hiervoor nodig zijn. Voor meer informatie kun je daarom ook nu al bij ons terecht.

Demonstratiebedrijven

Als je bereid bent om 3 jaar als demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw te fungeren, voorlichting en demonstraties wil geven over duurzame landbouw op je bedrijf en met de uitvoering van je projectplan kunt starten binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag, kun je eveneens een mooie voucher ontvangen.

Daarnaast draagt je agrarisch bedrijf bij aan minimaal 5 van de onderstaande doelen:

 minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 minder uitstoot van broeikasgassen
 minder uitstoot van nitraat
 grotere biodiversiteit
 meer duurzaam bodembeheer
 meer hergebruik van veevoer
 meer dierenwelzijn en diergezondheid

Als landbouwbedrijf kun je voor maximaal 1 aanvraag subsidie krijgen, als intermediair voor maximaal 2 aanvragen.
De subsidie is niet bedoeld voor kosten van de omschakeling zelf. Deze moet je dus al gedaan hebben en het is juist de bedoeling anderen daarvan te laten leren en hen mee te nemen in jouw praktijk- en succeservaringen en verhaal.

Tot slot moet deze subsidie écht bij je passen, aangezien je voor een periode van 3 jaar gecommitteerd moet zijn mensen op je bedrijf te ontvangen, te laten leren en je verhaal in alle transparantie te delen. Dit moet je op het lijf geschreven zijn om dit voor langere tijd met plezier en passie te kunnen trekken.

Budget

Je kunt tussen € 75.000 en € 120.000 subsidie krijgen voor de kosten van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op je bedrijf.

Langdurige sociaaleconomische begeleiding

Los van de SABE regeling wordt er, als allerlaatste, nog een subsidieregeling verwacht waarmee boeren langdurig, meerjaars (36 uur) sociaaleconomisch begeleid kunnen worden. Deze is dus NIET gekoppeld aan een voucher uit de SABE regeling en daarmee niet aan een erkende adviseur uit het BAS-register. Meer informatie over deze regeling is helaas vooralsnog niet voorhanden, maar zodra we hierover meer weten informeren we je uiteraard nader.

GRATIS INFO WEBINAR “Bereid je voor op de SABE regeling”

Wil je het fijne weten over al deze regelingen die binnenkort openen, alles nog eens even de revue laten passeren en praktische tips en handvaten ontvangen om optimaal gebruik te maken van de SABE regeling? Neem dan geheel gratis en vrijblijvend deel aan het waardevolle webinar over dit onderwerp op vrijdagmiddag 30 juni aanstaande om 16:30u en WEES GOED VOORBEREID!

In dit live info webinar, waarbij alles nog eens heel duidelijk in hoofdlijnen kort en duidelijk wordt samengevat en uitgelegd, wordt je, gezien de veelheid en omvang van de aankomende openingen, voorzien van onafhankelijke informatie, praktische tips en ben je in de gelegenheid om vragen te stellen.

Kort na het live webinar ontvang je een mail met een link naar de replay in je mailbox, zodat je het ook later nog eens terug kunt kijken, of voor als je live niet aanwezig kunt zijn. Tevens kun je alsnog vragen insturen, waarop we later zullen reageren. Het afgelopen jaar werd dit webinar enorm gewaardeerd.

Zorg dus dat je erbij bent!

Meer informatie

Alle informatie over de diverse aankomende openingen van de SABE regeling tref je ook aan op de website van RVO en staat gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast ben je bij ons altijd van harte welkom met al je vragen. Bel met ons nummer (088) 505 55 05 of stuur je vraag per mail naar info@agribusiness.nl.

We kijken er al naar uit je verder te helpen!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, VAB, LNV, Staatscourant, BIJ12, www.aanpakstikstof.nl AgriBusiness