Next level boeren met de GLB-Kennisvouchers!

Met een beetje geluk en wat moeite, wordt je zéér binnenkort rijkelijk bediend met subsidies binnen de nieuwe GLB-regeling! De afgelopen periode is de regeling namelijk zeer succesvol gebleken (toen nog onder de noemer SABE-regeling). Zo zijn er wel 10.000 adviesvouchers toegekend, waarmee boeren hun gewenste veranderingen richting duurzaamheid hebben doorgevoerd, blijkt uit onderzoek. Ook de andere SABE subsidies, zoals de bedrijfsplan- en cursusvouchers, projectsubsidie en de subsidie voor demonstratiebedrijven bleken effectief.

We informeren je dan ook nu weer nader over de hoofdlijnen van de nieuwe regeling en te bemachtigen vouchers, zodat je je voordeel kunt doen met de ras aankomende openingen in 2023! Wij stomen je in sneltreinvaart klaar om jouw advies en support te scoren, zodat ook jij next level kunt boeren met die GLB-kennisvouchers!

1 september nieuwe ronde advies- en bedrijfsplanvouchers

Kun jij wel een onafhankelijk en professioneel advies waarderen en gebruiken bij de volgende stap richting verduurzaming van je bedrijf? Vraag dan op 1 september aanstaande zéker een GLB-kennisvoucher advies aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarmee krijg je het advies van een erkend bedrijfsadviseur, dat jij nodig hebt om ook next level te boeren.

1 voucher per kalenderjaar

Per kalenderjaar kun je één adviesvoucher aanvragen, dus ook náást de voucher voor het opstellen van een bedrijfsplan (waarover hierna meer). Deze aanvraag staat los van de de-minisverklaring.

Na toekenning van de vouchers heb je een jaar de tijd om deze bij de door jou gewenste Erkende Agrarische Adviseur te verzilveren. Uiteraard staat het je vrij een duurder en/of uitgebreider advies in te winnen. De subsidie bedraagt echter ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten van het advies en niet meer dan € 1.500 per adviesvoucher. Met dit bedrag is het mogelijk gebleken een goed advies te ontvangen. Wij streven daar dan ook naar.

Keuze uit 10 onderwerpen

Met een GLB-kennisvoucher advies kun je van een erkend bedrijfsadviseur advies krijgen over een van deze 10 onderwerpen:

  • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht;
  • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem;
  • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen;
  • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan, die bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen;
  • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven;
  • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen;
  • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf;
  • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen om de positie van het landbouwbedrijf te versterken;
  • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf;
  • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Specifieke Erkende Adviseur

LET OP! De vouchers kunnen slechts aangevraagd worden op naam van specifieke erkende adviseurs. Deze dienen niet alleen ingeschreven te zijn in het officiële erkende BAS-register bij RVO, maar óók over de erkenningen voor de aandachtsgebieden te beschikken binnen dat gebied. Hou daar dus rekening mee en kijk dit goed na als je een bepaalde adviseur op het oog hebt en een voucher wil aanvragen. In de praktijk gebeurt dat nog vaak onvoldoende.

Je kunt de vouchers altijd op naam van AgriBusiness aanvragen (te vinden onder Kvk nummer 14118941) en vrijblijvend met ons in gesprek gaan over de gewenste invulling ervan. Dit wordt regelmatig gedaan als een boer onafhankelijke advies wil inwinnen voor aan objectieve of onderscheidende, vernieuwende kijk op of aanpak ten aanzien van je plan, of als de huidige adviseur geen BAS-erkenning heeft. De adviesvoucher is namelijk éénmaal overdraagbaar door deze later op naam van een andere adviseur naar keuze over te schrijven.

Bedrijfsplanvouchers

De bedrijfsplanvouchers zijn er om een omschakelplan te maken om in de toekomst duurzamer te boeren. Dit omschakelplan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, maar onze ervaring is dat je hieraan al snel voldoet, als je serieus wil gaan verduurzamen en een bedrijfsplan op niveau opstelt.

Hierbij staat natuurlijk de transitieopgave centraal en gaat het met name om innoveren, extensiveren, verplaatsen, kortom duurzamer doorboeren op basis van een succesvol, gezond verdienmodel om als marktlabel te onderscheiden. Derhalve kunnen deze bedrijfsplanvouchers alleen toegekend worden aan een erkende Adviseur met de aandachtsgebieden E1 (Persoonlijke ontwikkeling) en/of E4 (Verdienvermogen). AgriBusiness heeft beide erkenningen.

Verdeling subsidie

De minister bepaalt op volgorde van binnenkomst aan welke landbouwers, binnen het subsidieplafond voor bedrijfsplanvouchers, vouchers worden verstrekt, uitgaande van de waarde per voucher. Op 1 september 2023 moet je hiervoor dus weer paraat zijn.

We stomen je in sneltreinvaart klaar! 

Zoals beloofd, stomen wij je klaar voor de door jou gewenste voucheraanvragen! Met ons gratis webinar, praten wij je in korte tijd helemaal bij over alle aankomende openingen en vouchers die je aan kunt vragen. Dus SCHRIJF JE DIRECT IN voor dit gratis webinar onderaan in dit artikel. Je kunt het vervolgens bekijken wanneer het jou uit komt. Binnen een half uurtje van jouw kostbare tijd, ben je helemaal up-to-date over alle ins en outs! Zo snel en makkelijk heb je vast nog nooit je geld verdiend! Het is er voor je, dus is het ook zaak dat je een voucher bemachtigd. Wij loodsen je snel en duidelijk door de regeling. De afgelopen rondes is ons webinar telkens enorm gewaardeerd.

Inhoud bedrijfsplan

Het bedrijfsplan dient minimaal vijf van de onderstaande onderwerpen te bevatten:

1°.emissiereductie stikstof;
2°.emissiereductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen en toepassing geïntegreerde gewasbescherming;
3°.emissiereductie broeikasgassen;
4°.emissiereductie nitraat en andere meststoffen;
5°.vergroten biodiversiteit;
6°.versterken duurzaam bodembeheer;
7°.verhogen aandeel circulair veevoergebruik;
8°.verbeteren dierenwelzijn, diergezondheid;

De definitieve aanvraag moet binnen een jaar zijn ontvangen na de dagtekening van de verstrekte voucher. Een bedrijfsplanvoucher mag slechts éénmaal per 3 jaar worden aangevraagd.

LET OP! Eventueel kan er binnen deze regeling (in beperkte mate) samen gewerkt worden met je bekende adviseur en contactpersoon op een bepaald vlak en binnen een gewenste expertise, mits de onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 6.000 (excl. btw) per voucher.

Cursusvouchers

Wil je de Verdiepingscursus ‘stikstof in de landbouw’, Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of Precisielandbouw volgen? Dan kun je daarvoor eveneens per 1 september 2023 een cursusvoucher aanvragen om landbouwers optimaal te ondersteunen. De toekenning van deze vouchers verloopt op volgorde van binnenkomst. Het is dus belangrijk dat je de cursusvoucher direct bij opening van de regeling aanvraagt. Dat is zoals het nu is aangekondigd op 1 september 2023. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 800,– per cursusvoucher. De cursus dien je vervolgens bij één van de daarvoor erkende opleidingsinstellingen te volgen, die vermeld staan bij de verdere uitleg van deze regeling.

2 oktober projectsubsidies en demonstratiebedrijven

Op 2 oktober gaat vervolgens de GLB-regeling voor projectplan subsidies en demonstratiebedrijven open. Hier komt wat meer bij kijken en kun je als samenwerkingsverband subsidie aanvragen om met een groep landbouwers samen te leren over duurzamer boeren en/of anderen hierin mee te nemen. Daarbij ligt de focus op de bescherming van natuur, milieu en klimaat. Deze regeling geldt óók voor piekbelasters, maar vraagt wel een eigen bijdrage van 20%.

Projectvouchers

De uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie kan bij de projectvouchers onder andere gebeuren in de vorm van de uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten en komt ten goede aan een groep van samenwerkende landbouwers op het gebied van een of meer van de volgende onderwerpen:

kringlooplandbouw:

1°.(stikstof)emissie en hergebruik nutriënten;
2°.gezonde bodem, water en teeltsystemen;
3°.weerbare teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming;
4°.circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen;
5°.natuurinclusieve landbouw;
6°.precisielandbouw;

duurzaam ondernemerschap:

1°.persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf;
2°.horizontale samenwerking;
3°.bedrijfsopvolging;
4°.duurzaam verdienvermogen.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en ten minste € 50.000 en ten hoogste € 200.000 per project. Per openstelling wordt het subsidieplafond op volgorde van rangschikking van de aanvragen verhoogd. Dat zijn interessante bedragen dus. Na subsidietoekenning heb je drie jaar de tijd het project te realiseren.

Als je een dergelijk project draait of voor ogen hebt, moet je nú al bezig zijn of in elk geval heel rap starten met de voorbereidingen, gezien de veelomvattende aanvraag en inhoud van deze subsidie. Ook met deze subsidie hebben we inmiddels ervaring opgedaan, dus als je er interesse in hebt of je bent al met een mooi project bezig, ben je van harte welkom om daarover van gedachten te wisselen en dit nader vorm te geven. AgriBusiness beschikt over een E1- en een E4-erkenning, welke hiervoor nodig zijn. Voor meer informatie kun je daarom ook nu al bij ons terecht.

Demonstratiebedrijven

Als je bereid bent om 3 jaar als demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw te fungeren, voorlichting en demonstraties wil geven over duurzame landbouw op je bedrijf en met de uitvoering van je projectplan kunt starten binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag, kun je eveneens een mooie voucher ontvangen.

Daarnaast draagt je agrarisch bedrijf bij aan minimaal 5 van de onderstaande doelen:

 minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 minder uitstoot van broeikasgassen
 minder uitstoot van nitraat
 grotere biodiversiteit
 meer duurzaam bodembeheer
 meer hergebruik van veevoer
 meer dierenwelzijn en diergezondheid

Als landbouwbedrijf kun je voor maximaal 1 aanvraag subsidie krijgen, als intermediair voor maximaal 2 aanvragen.
De subsidie is niet bedoeld voor kosten van de omschakeling zelf. Deze moet je dus al gedaan hebben en het is juist de bedoeling anderen daarvan te laten leren en hen mee te nemen in jouw praktijk- en succeservaringen en verhaal.

Tot slot moet deze subsidie écht bij je passen, aangezien je voor een periode van 3 jaar gecommitteerd moet zijn mensen op je bedrijf te ontvangen, te laten leren en je verhaal in alle transparantie te delen. Dit moet je op het lijf geschreven zijn om dit voor langere tijd met plezier en passie te kunnen trekken.

Budget

Je kunt tussen € 75.000 en € 120.000 subsidie krijgen voor de kosten van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op je bedrijf.

GRATIS INFO WEBINAR “Bereid je voor op de GLB kennis-vouchers!”

Wil je het fijne weten over al deze regelingen die heel snel al open gaan, alles nog eens even de revue laten passeren en praktische tips en handvaten ontvangen om optimaal gebruik te maken van alle GLB-kennisvouchers? Neem dan geheel gratis en vrijblijvend deel aan het waardevolle webinar over dit onderwerp en WEES GOED VOORBEREID! Je kunt kijken wanneer het jou uit komt.

In dit automated webinar, waarbij alles nog eens heel duidelijk in hoofdlijnen kort en duidelijk wordt samengevat en uitgelegd, wordt je, gezien de veelheid en omvang van de aankomende openingen, voorzien van onafhankelijke informatie, praktische tips en ben je in de gelegenheid om vragen te stellen. De afgelopen keren werden deze webinars telkens enorm gewaardeerd!

Zorg dat je erbij bent!

Meer informatie

Alle informatie over de diverse aankomende openingen van de GLB regeling tref je ook aan op de website van RVO en staat gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast ben je bij ons altijd van harte welkom met al je vragen. Bel met ons nummer (088) 505 55 05 of stuur je vraag per mail naar info@agribusiness.nl.

We kijken er al naar uit je in sneltreinvaart klaar te stomen en samen next level te boeren!

.

PS: Het is écht cruciaal dat je op 1 september en 2 oktober direct klaar zit om je aanvraag in te dienen, want afgelopen keren waren alle vouchers binnen no-time vergeven. Als je dit doet, is de kans echter groot dat jij jouw voucher daadwerkelijk bemachtigd. Heel veel succes gewenst en hopelijk tot ziens!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, VAB, LNV, Staatscourant, BIJ12, www.aanpakstikstof.nl AgriBusiness