Talrijke energiesubsidies in de glastuinbouw

Wil je met je glastuinbouwbedrijf duurzamere keuzes maken om toekomstbestendig te ondernemen en daarvoor bijvoorbeeld overstappen op duurzame energie of voldoen aan de energiebesparingsplicht? Dan kun je dit jaar profiteren van talrijke openstellingen van diverse subsidies in de glastuinbouwsector.

Wij informeren je in dit artikel nader over de belangrijkste, aankomende subsidies en openstellingen, zodat je direct kunt zien voor welke subsidies jij mogelijk in aanmerking komt.

Subsidie Warmte Infrastructuur Glastuinbouw

Vanaf 1 februari aanstaande tot en met 29 augustus 2024 kan binnen de regeling Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen. Het beschikbare budget bedraagt 12,5 miljoen euro.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld warmtecoöperaties, warmtebedrijven en warmte-infrastructuur-ondernemingen, die investeren in de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen, dat al in een vergevorderd is en waarmee snel gestart kan worden.

Voorwaarden

Deelnemende bedrijven investeren in ondersteunende warmte-infrastructuur die in combinatie met het nieuwe, efficiënte warmtenet wordt aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn koppelingen tussen warmtenetten en seizoensopslag van (hoge temperatuur) warmte. Het warmtenet moet voldoen aan de eisen voor een energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling.

Alle benodigde ketenpartners en stakeholders dienen bij het project betrokken te zijn en een belangrijke rol te spelen in de keten van warmtelevering van bron tot eindgebruiker.

Een voorwaarde is verder dat het deelnemende bedrijf het project niet zonder subsidie kan uitvoeren en de onrendabele top van het project niet lager is dan 25% van de subsidiabele kosten. Ook dient minimaal 60% van het vermogen dat nodig is voor warmtelevering, te worden afgenomen door glastuinbouwondernemingen.

Het project mag in geen enkel opzicht starten vóór de subsidieaanvraag, maar moet in elk geval wel binnen 6 maanden daarna van start gaan.

Combineren met EIA

De SWiG is te combineren met de Energie-investeringsafrek (EIA). Breng daarvoor bij de vaststelling van de SWiG het EIA-voordeel tot en met de einddatum van het project in mindering op de subsidiabele kosten.

Meer weten?

Alle overige voorwaarden zijn in detail terug te lezen op de site van RVO.

TIP!

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en dienen compleet te zijn. Bereid de aanvraag daarom goed voor. Met vragen hierover kun je altijd bij ons terecht. Stuur je vraag per mail naar info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 05. Altijd welkom!

Regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw

De regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) opent van 11 april tot en met 28 juni 2024 en bestrijkt een budget van 30 miljoen euro. Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan, met een financiële tegemoetkoming energiebesparende maatregelen nemen.

Voor wie

De EG is bestemd voor glastuinders die willen investeren in energiebesparende maatregelen en systemen die de CO2-uitstoot verminderen, zoals een luchtbehandelingssysteem. Je kunt alleen of als samenwerkingsverband met andere glastuinders investeren.

Voorwaarden

Voor iedere investering gelden de volgende voorwaarden:

 Bij elke openstelling kun je per maatregel één subsidieaanvraag indienen;
 Je doet één aanvraag voor dezelfde investering op meerdere plekken.
 Het project duurt maximaal 2,5 jaar;
 Het toegewezen bedrag is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die je krijgt voor je investering tellen ook mee;
 Je geeft ieder jaar je aardgasgebruik door in de Gecombineerde opgave;
 Je bedrijf staat ingeschreven bij KVK;
 Je doet de investering in Nederland;
 Je hebt een overeenkomst met een leverancier en stuurt deze mee;
 Je houdt je bij je project aan de wetten van de Europese Unie en de nationale wetten voor milieubescherming;
 Je maakt de projectkosten binnen de projectperiode;
 Je mag de startdatum van je project vaststellen vanaf de datum van publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Subsidie

Je krijgt maximaal 20% subsidie van de aankoop- en installatiekosten (zonder btw) van nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, installaties of machines die je koopt en installeert. Denk daarbij zoal aan een tweede energiescherm, aansluiting warmtenetwerk of -cluster, aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster, luchtbehandelingssysteem, LED-belichting, hogedrukvernevelinginstallatie voor kaskoeling, energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.

Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 bedragen. Voor elke investering geldt ook een maximaal subsidiebedrag.

Vraag je subsidie aan in een samenwerkingsverband? Dan kan iedere aanvrager binnen het verband dit bedrag krijgen. De algemene subsidievoorwaarden gelden voor iedere investering. Lees meer over de voorwaarden op de site van RVO.

Regeling Marktintroducties Energie-Innovaties

De regeling Markintroducties energie-innovaties (MEI) opent van 11 april tot en met 10 mei 2024 met een budget van 8 miljoen euro. Als je als glastuinder wil investeren in innovatieve kassystemen of kasenergiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen, kun je de MEI aanvragen. Je kunt alleen of samen met andere glastuinders investeren.

Subsidie

Je krijgt subsidie voor de volgende kosten (zonder btw):

 de bouw, koop, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 de (huur)koop van nieuwe machines en apparaten waarvan je eerste gebruiker bent;
 ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten, vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

Als midden- en kleinbedrijf (mkb) ontvang je subsidie voor maximaal 40% van de kosten als je:

 investeert in hernieuwbare energie én;
 de investering als aparte investering kunt vaststellen, of de extra investeringskosten kunt berekenen ten opzichte van een normale situatie.

Als je geen mkb-er bent ontvang je subsidie voor maximaal 30% van je kosten.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere investering:

 Je investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen;
 Je start op of na de datum van je aanvraag met het project en installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project;
 Je installeert het kasenergiesysteem voor de einddatum van je project;
 Je voert het project in Nederland uit;
 Je houdt een administratie van het project bij;
 Elk bedrijf in het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar en elk bedrijf is een glastuinbouwbedrijf;
 Als je project langer dan een jaar duurt, maak je na elk projectjaar een tussenverslag voor RVO;
 Voor het vernieuwen van een deel van de kas kun je ook een aanvraag indienen;
 Je werkt mee aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of RVO daar om vragen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

Er zijn nog extra voorwaarden voor de verschillende categorieën waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Deze kun je op de site van RVO raadplegen.

Bereid je aanvraag goed voor

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat je na de sluitingsdatum geen extra informatie of wijzigingen meer kunt doorgeven over de inhoud van het project. Bij de aanvragen moeten heel wat bijlagen meegestuurd worden.

Wil je voor deze subsidie in aanmerking komen? Zorg dan dat je de aanvraag tijdig goed voorbereid en de bijlagen, waaronder actuele jaarstukken, vergunningen en berekeningen van de CO2- en energiebesparing gereed zijn.

Na de sluitingsdatum geeft RVO punten aan de volledige subsidieaanvragen. en zet de aanvragen op volgorde. De aanvraag met de meeste punten staat bovenaan en krijgt als eerste subsidie. Daarna volgt de aanvraag op de 2e plaats, en zo verder totdat de subsidiepot leeg is.

Meer weten?

Voor meer informatie over de MEI-regeling kun je de site van RVO raadplegen. Voor hulp en met vragen kun je altijd bij ons terecht. Stuur je vraag naar info@agribusines.nl of bel met (088) 505 55 05

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Kas als energiebron, AgriBusiness