Boeren laten GLB-Kennisvouchers massaal liggen!

Binnenkort volgt een nieuwe opening van de GLB-Kennisvoucher regeling! De afgelopen periodes is de regeling (voorheen ook onder de noemer SABE-regeling) zo succesvol gebleken, dat deze herhaald wordt. Boeren met een advies en/of bedrijfsplanvoucher blijken hiermee hun gewenste veranderingen richting duurzaamheid door te voeren, blijkt uit onderzoek. Ze zijn tevreden over de support die ze van de erkende BAS-Adviseur hebben ontvangen.

Het gros van de boeren  laat deze waardevolle vouchers echter nog massaal liggen!  Dit komt hoofdzakelijk door onnodige onzekerheid over de eenvoudige aanvraag of onwetendheid van het bestaan van de vouchers in het algemeen. Dit blijkt uit een peiling tijdens het webinar dat Nieuwe Oogst in samenwerking met de VAB (Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs) hierover onlangs organiseerde.

Voor ons reden genoeg je nu alvast nader te informeren over de hoofdlijnen van de nieuwe regeling en hoe je deze vouchers de aankomende ronde wél kunt bemachtigen. Het is namelijk belangrijk dat je de aanvraag direct na opening van de regeling indient, als je een voucher wilt bemachtigen.  Aanvragen is kinderlijk eenvoudig. Dus ook jij kunt je voordeel ermee doen, zoals je dat verdient voor jouw inspanningen om te verduurzamen! 

Het gros van de boeren vraagt geen vouchers aan!

Uit de peiling die tijdens een webinar van de Nieuwe Oogst en VAB over dit onderwerp onlangs werd gehouden, blijkt dat 36 procent van de deelnemers wel het bestaan van de vouchers kent, maar ze desondanks nog niet benut. 34 Procent van de ondervraagde boeren kent de vouchers nog helemaal niet. Het gros van de boeren, 70 procent (!) dus, maakt dus nog geen gebruik van deze aantrekkelijke en simpel te bemachtigen tegemoetkoming van de overheid.

Geld dat op straat ligt

We hebben het hier over geld dat gewoon op straat ligt en onafhankelijke support en expertise die voor het grijpen liggen. Voor de adviesvouchers is namelijk (maximaal) € 1.500 beschikbaar en voor de vouchers voor een bedrijfsplan binnen de aandachtsgebieden ‘E3 bedrijfsovername’ en ‘E4 verdienvermogen’ zelfs (maximaal) € 6.000! De adviseur die wordt ingeschakeld moet een integraal advies geven, waarbij hij ook nog andere adviseurs kan betrekken. Goede ervaringen worden opgedaan met onafhankelijke adviseurs, die een echte impuls geven aan het boerenbedrijf.

Het integrale advies zorgt ervoor dat geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien die achteraf een probleem kunnen vormen. Bij de bedrijfsovername of aanpak van het verdienmodel wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de impact van de stikstofmaatregelen, geeft Paul Daniëls als Secretaris van de VAB, tijdens het webinar aan.

Binnenkort nieuwe opening advies- en bedrijfsplanvouchers 

Kun jij wel een onafhankelijk en professioneel advies waarderen en gebruiken bij de volgende stap richting verduurzaming van je bedrijf? Vraag dan binnenkort zéker een GLB-kennisvoucher advies aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarmee krijg je het advies van een erkende bedrijfsadviseur, dat jij nodig hebt om ook next level te boeren. Begin of uiterlijk in de zomer van 2024, gaat de regeling opnieuw open volgens Paul van de VAB. De exacte datum is helaas nu nog niet bekend, maar we informeren je nader via onze nieuwsbrieven (schrijf je daarvoor dan hieronder wel even in!).

1 voucher per kalenderjaar

Per kalenderjaar kun je één adviesvoucher aanvragen, dus ook náást de voucher voor het opstellen van een bedrijfsplan (waarover hierna meer). Deze aanvraag staat los van de de-minisverklaring.

Na toekenning van de vouchers heb je een jaar de tijd om deze bij de door jou gewenste Erkende Agrarische Adviseur te verzilveren. Uiteraard staat het je vrij een duurder en/of uitgebreider advies in te winnen. De subsidie bedraagt echter ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten van het advies en niet meer dan € 1.500 per adviesvoucher. Met dit bedrag is het mogelijk gebleken een goed advies te ontvangen. Wij streven daar dan ook naar.

Keuze uit 10 onderwerpen

Met een GLB-kennisvoucher advies kun je van een erkend bedrijfsadviseur advies krijgen over een van deze 10 onderwerpen:

  • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht;
  • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem;
  • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen;
  • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan, die bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen;
  • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven;
  • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen;
  • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf;
  • Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen om de positie van het landbouwbedrijf te versterken;
  • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf;
  • Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Specifieke Erkende Adviseur

LET OP! De vouchers kunnen slechts aangevraagd worden op naam van specifieke erkende adviseurs. Deze dienen niet alleen ingeschreven te zijn in het officiële erkende BAS-register bij RVO, maar óók over de erkenningen voor de aandachtsgebieden te beschikken binnen dat gebied. Hou daar dus rekening mee en kijk dit goed na als je een bepaalde adviseur op het oog hebt en een voucher wil aanvragen. In de praktijk gebeurt dat nog vaak onvoldoende. Denk ook alvast na over welk aandachtsgebied je voorkeur heeft en waarom, zodat je aanvraag straks soepel kan verlopen.

Je kunt de vouchers altijd op naam van AgriBusiness aanvragen (te vinden onder Kvk nummer 14118941) en vrijblijvend met ons in gesprek gaan over de gewenste invulling ervan. Dit wordt regelmatig gedaan als een boer onafhankelijke advies wil inwinnen voor aan objectieve of onderscheidende, vernieuwende kijk op of aanpak ten aanzien van je plan, of als de huidige adviseur geen BAS-erkenning heeft. De adviesvoucher is éénmaal overdraagbaar door deze later op naam van een andere adviseur naar keuze over te schrijven.

Bedrijfsplanvouchers

De bedrijfsplanvouchers zijn er om een omschakelplan te maken om in de toekomst duurzamer te boeren. Dit omschakelplan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, maar onze ervaring is dat je hieraan al snel voldoet, als je serieus wil gaan verduurzamen en een bedrijfsplan op niveau opstelt.

Hierbij staat natuurlijk de transitieopgave centraal en gaat het met name om innoveren, extensiveren, verplaatsen, kortom duurzamer doorboeren op basis van een succesvol, gezond verdienmodel om als marktlabel te onderscheiden. Derhalve kunnen deze bedrijfsplanvouchers alleen toegekend worden aan een erkende Adviseur met de aandachtsgebieden E1 (Persoonlijke ontwikkeling) en/of E4 (Verdienvermogen). AgriBusiness heeft beide erkenningen. Daarnaast kun je indien je voor uitdagingen op het gebied van bedrijfsovernames terecht bij de adviseurs met een erkenning E3.

Verdeling subsidie

De minister bepaalt op volgorde van binnenkomst aan welke landbouwers, binnen het subsidieplafond voor bedrijfsplanvouchers, vouchers worden verstrekt, uitgaande van de waarde per voucher.

Inhoud bedrijfsplan

Het bedrijfsplan dient minimaal vijf van de onderstaande onderwerpen te bevatten:

1°.emissiereductie stikstof;
2°.emissiereductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen en toepassing geïntegreerde gewasbescherming;
3°.emissiereductie broeikasgassen;
4°.emissiereductie nitraat en andere meststoffen;
5°.vergroten biodiversiteit;
6°.versterken duurzaam bodembeheer;
7°.verhogen aandeel circulair veevoergebruik;
8°.verbeteren dierenwelzijn, diergezondheid;

De definitieve aanvraag moet binnen een jaar zijn ontvangen na de dagtekening van de verstrekte voucher. Een bedrijfsplanvoucher mag slechts éénmaal per 3 jaar worden aangevraagd.

LET OP! Eventueel kan er binnen deze regeling (in beperkte mate) samen gewerkt worden met je bekende adviseur en contactpersoon op een bepaald vlak en binnen een gewenste expertise, mits de onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 6.000 (excl. btw) per voucher.

Eigen bijdrage

Bij het invullen van de aanvraag is het van belang aan te geven dat de € 1.500 of  € 6.000 exclusief de eigen bijdrage is. Paul Daniëls waarschuwt: “Vult de aanvrager ‘inclusief eigen bijdrage’ in, dan krijgt hij vanuit de voucher 80 procent uitbetaald omdat er een eigen bijdrage geldt van 20 procent. Dus wil je de voucher maximaal benutten, dan vul je ‘exclusief eigen bijdrage’ in. Bij de voucher van € 1.500 betaal je dan nog € 375 eigen bijdrage en bij de voucher van € 6.000 is dat € 1.500.”

Het is nog niet bekend hoeveel vouchers beschikbaar komen. De vouchers van € 1.500 zijn iedere ronde binnen een dag overtekend. Bij de vouchers voor bedrijfsovername en verdienvermogen duurde het bijna een week.

Meer informatie

Alle informatie over de diverse aankomende openingen van de GLB regeling tref je ook aan op de website van RVO en staat gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast ben je bij ons altijd van harte welkom met al je vragen. Bel met ons nummer (088) 505 55 05 of stuur je vraag per mail naar info@agribusiness.nl.

We kijken er al naar uit je te ondersteunen samen succesvoller duurzaam te boeren!

.

PS: Het is écht cruciaal dat je  direct klaar zit om je aanvraag in te dienen. Dan is de kans groot dat jij jouw voucher daadwerkelijk bemachtigd. We informeren je tijdig nader via onze nieuwsbrieven.

MELD JE HIERVOOR VRIJBLIJVEND AAN VIA DE ONDERSTAANDE BUTTON!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, VAB, Nieuwe Oogst, LNV, Staatscourant, BIJ12, www.aanpakstikstof.nl AgriBusiness