Artikel 1: Definities:

In deze Leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekening gebruikt:

AgriBusiness: AgriBusiness, kantoorhoudende te 6061 AD Posterholt aan de Winkelweg 23, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14118941;

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met AgriBusiness of een offerte aanvraagt bij AgriBusiness, waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn;

Diensten: Alle door AgriBusiness aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen AgriBusiness en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – agrarische dienstverlening, training en advisering, agrarisch nieuws, subsidienieuws en advies en agrarisch fiscaal advies;

Leveringsvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden van AgriBusiness;

Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van Diensten tussen AgriBusiness en Afnemer, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop, waarop de Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn;

Schriftelijk: Berichtgeving op papier en via e-mail;

Training: Alle door AgriBusiness aangeboden Diensten op gebied van training en opleiding, waaronder externe en in-company trainingen, opleidingen, cursussen, info avonden en/of overige educatieve bijeenkomsten;

 

Artikel 2: Algemeen:

2.1.Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle door AgriBusiness uitgebrachte offertes en aanbiedingen, waarbij de algemene voorwaarden van Afnemer worden uitgesloten. Deze Leveringsvoorwaarden zullen altijd prevaleren als ondanks het voorgaande toch algemene voorwaarden van Afnemer van toepassing zijn.

2.2. AgriBusiness heeft het recht deze Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Leveringsvoorwaarden maakt deel uit van elke na wijziging gesloten Overeenkomst;

Artikel 3: Overeenkomst:

3.1. Een Overeenkomst met betrekking tot Diensten komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door AgriBusiness van een bestelling of opdracht van Afnemer en door ondertekening van een Overeenkomst door beide partijen.

3.2. Daarnaast komt de Overeenkomst met betrekking tot de Training tot stand door ontvangst van de inschrijving via post, fax, mail, internet of overhandiging. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt Afnemer hiervan een elektronische of schriftelijke bevestiging.

3.3. Offertes en aanbiedingen van AgriBusiness zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin genoemde termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 15 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk door AgriBusiness en Afnemer worden overeengekomen. AgriBusiness is gerechtigd tot wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang en inhoud van Diensten.

Artikel 4: Uitvoering Diensten:

4.1. AgriBusiness voert alle Diensten uit op basis van inspanningsverbintenis.

4.2. In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend is AgriBusiness steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere gelijk gekwalificeerde personen.

Artikel 5: Training:

5.1. AgriBusiness verzorgt de Training zoals deze op haar website of mailing of brochure is omschreven.

5.2. AgriBusiness behoudt zich het recht voor om in het geval de omstandigheden daartoe aanleiding geven organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen in een Training aan te brengen. AgriBusiness heeft het recht het programma, de (opleidings)locatie, data of tijdstippen te wijzigen en sprekers te vervangen. AgriBusiness zal Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3. AgriBusiness levert het (educatie)materiaal tijdig voor de aanvang van de Training aan Afnemer aan. De factuur wordt apart aan Afnemer toegezonden.

5.4. AgriBusiness behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen de Training af te gelasten. AgriBusinnes zal Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.5. Annulering van een Training kan alleen Schriftelijk plaatsvinden.

5.6. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de Training is Afnemer niet gehouden enige kosten aan AgriBusiness te vergoeden. Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de Training is Afnemer AgriBusiness 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de Training is Afnemer AgriBusiness 100% van het inschrijfgeld verschuldigd. Het is toegestaan dat een plaatsvervang(st)er op vertoon van de deelnemerskaart deelneemt aan de Training. Ook is het in overleg mogelijk om Afnemer – indien en voor zover mogelijk – door te schuiven naar een Training op een later moment.

Artikel 6: Betaling:

6.1. De door AgriBusiness gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, verzendkosten en/of andere kosten, tenzij anders vermeld.

6.2. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, op een door AgriBusiness in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven Valuta. AgriBusiness is gerechtigd om van Afnemer vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling te verlangen. Nakoming van de verplichtingen van AgriBusiness kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid of vooruitbetaling is gesteld.

6.3. Alle betalingen door Afnemer aan AgriBusiness worden in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.4. De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim. AgriBusiness is gerechtigd vanaf de datum van verzuim een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte daarvan te berekenen over het verschuldigde bedrag.

6.5. Als Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer naast de in artikel 5.3. bedoelde rente vanaf het moment van verzuim tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van het factuurbedrag en de verschuldigde rente, met een minimum van € 40,-. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten wordt vermeerderd met de eventueel door AgriBusiness verschuldigde btw. Voor zover Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximale toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze zal verschuldigd zijn nadat Afnemer na het intreden van verzuim vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 15 dagen.

6.6. AgriBusiness is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.

6.7.Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen.

6.8. AgriBusiness heeft het recht de prijzen voor de Diensten en Training te wijzigen. Tenzij anders is overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

Artikel 7: Privacy:

7.1. Door Afnemer verstrekte informatie wordt door AgriBusiness, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. AgriBusiness zal deze informatie alleen gebruiken om Afnemer te (blijven) informeren) over haar Diensten en Training of daaraan gerelateerde informatie. AgriBusiness houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

8.1. AgriBusiness is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond.

8.2. AgriBusiness is niet aansprakelijk voor (eigendommen van) Afnemer als deelnemer van de Training.

8.3. AgriBusiness stelt de door haar uitgegeven informatie zorgvuldig en naar beste kunnen samen. AgriBusiness kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstand in actualiteiten van de door haar bekend gemaakte informatie in de ruimste zin des woords.

8.4. AgriBusiness is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is onjuiste, onrechtmatige en/of onvolledige informatie, adviezen en/of aanbevelingen verstrekt in het kader van de Training. Hieronder valt onder andere de informatie, adviezen en/of aanbevelingen verstrekt door de docent, onafhankelijke adviseur en/of via het (educatie)materiaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Training.

8.4. AgriBusiness is niet aansprakelijk als Afnemer als deelnemer aan de Training de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

8.5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheid strekt zich uit tot alle personen waarvoor AgriBusiness verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van AgriBusiness of die door AgriBusiness zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor het geven van de Training).

8.6. Afnemer vrijwaart AgriBusiness voor alle aanspraken van derden (inclusief de klanten van Afnemer) die verband houden met het gebruik door Afnemer van de uit hoofde van de Overeenkomst door AgriBusiness geleverde Diensten en Training. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die AgriBusiness in verband met zulke een aanspraak lijdt of maakt.

8.7 Als de Afnemer niet zelf deelneemt aan de Training, staat Afnemer ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van de Training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 9: Intellectueel eigendom:

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door AgriBusiness verstrekte en samengestelde (educatie)materiaal liggen bij AgriBusiness. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van AgriBusiness.

Artikel 10: Beëindiging:

10.1 AgriBusiness is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen als en vanaf het moment dat de Dienst of Training niet langer geleverd kan worden.

10.2. Zonder schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding en/of compensatie, mogen AgriBusiness en Afnemer de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden ingeval van aanvraag van Surseance van betaling en eigen faillissement, het faillissement is aangevraagd of uitgesproken, de onderneming van de andere partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

10.3. Zowel AgriBusiness als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en na deugdelijke ingebrekestelling per aangetekende brief waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

10.4. Bedragen die AgriBusiness vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen AgriBusiness al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11: Diversen:

11.1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst met AgriBusiness worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Limburg.

11.2. Op deze Leveringsvoorwaarden en (op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van) Overeenkomsten (waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn) is Nederlands recht van toepassing.