Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen, namelijk in projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, geothermie en CO2-vermindering in de landbouw en industrie.

Hiermee maakt het kabinet, vooruitlopend op het Klimaatakkoord, werk van CO2-reductie. Zo maakt het kabinet ruim 30 miljoen euro vrij voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. In de industrie komt budget beschikbaar om plannen voor verminderingen van CO2-uitstoot te versnellen.

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030.

De ministerraad heeft nu de investeringen voor 2018 vastgesteld. Vanaf volgend jaar zal het investeringsbudget worden gebruikt voor maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Vervallen subsidieregelingen per 1 januari 2019

Daarentegen geeft de wetgever in het overzicht van toekomstige wetgeving van 26 februari 2018 in het kader van het Regeerakkoord aan per 1 januari 2019 de reeds jaren veelvuldig toegepaste subsidieregelingen VAMIL, EIA en MIA te willen laten vervallen, oftewel de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Energie- en Milieu-investeringsaftrek. Deze maatregelen zullen ingrijpende gevolgen hebben ten aanzien van grote Energie- en Milieu-investeringen, welke u bij de bovengenoemde informatie dient betrekken.

Meer informatie over deze laatste veranderingen naar aanleiding van de nieuwe kabinetsplannen, treft u aan in ons artikel “Anticipeer tijdig op het vervallen van subsidieregelingen door nieuwe kabinetsplannen!” van vandaag.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Belastingdienst, RVO, AgriBusiness