Landelijke beëindigingsregeling veehouderij in aantocht

Met de voorgenomen Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden verminderen. Dit kan volgens het RIVM, afhankelijk van de gekozen criteria, leiden tot een geschatte landelijke afname van de stikstofdepositie, die kan variëren tussen 3 en 11%.

Als je met de vraag rond loopt je landbouwbedrijf eventueel te beëindigen en je aan de subsidievoorwaarden voldoet, dan kun je je het beste nu alvast goed voorbereiden om een bewuste keuze te maken en je straks vrijwillig aanmelden om je bedrijf met subsidie te beëindigen. Dit is natuurlijk een hele grote stap. Daarom informeren we je nu al nader.

4 Selectiecretieria

Het RIVM heeft voor 4 selectiecriteria uitgerekend wat het effect is op de uitstoot van stikstof en de neerslag in Natura 2000-gebieden in Nederland.

De vier opties voor selectie zijn gemaakt op basis van:

1. De totale stikstofuitstoot van een bedrijf.
2. De totale stikstofneerslag van een bedrijf.
3. Het effect van bedrijfssluiting op het aantal overschrijdingen van de kritische depositiewaarde in de verschillende natuurgebieden.
4. Het effect van bedrijfssluiting op het vrijkomen van ruimte voor economische ontwikkeling (bijvoorbeeld wegen- en woningbouw).

De 4 opties leiden tot verschillende resultaten. Zo zullen optie 1 en 2 met name resulteren in respectievelijk de hoogste reductie in de uitstoot en neerslag van stikstof. Dit komt door het met prioriteit selecteren van bedrijven met de hoogste uitstoot en neerslag. Daardoor zal optie 2 in alle opzichten leiden tot de grootste afname van de neerslag van stikstof, met name regionaal. Omdat hierbij echter alleen gelet wordt op de mate van stikstofneerslag, hoeven dit niet de regio’s te zijn waarbij die afnamen ook leiden tot het in belangrijke mate terugbrengen van de overschrijding van de kritische depositiewaarde.

Optie 3 leidt, in vergelijking met optie 1 en 2, tot een beperktere extra afname van de stikstofneerslag, maar dan wel in Natura 2000-gebieden waarin met de afname van de neerslag de overbelaste situatie in die gebieden sneller is op te lossen dan via optie 1 of 2. Terwijl de afname van stikstofneerslag bij optie 4 kleiner is dan die bij optie 2, vindt deze afname wel plaats op locaties waar behoefte is aan stikstofruimte ten behoeve van economische ontwikkeling.

Voor wie?

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv) is bedoeld voor bedrijven met melkvee, varkens en pluimvee. Het ministerie van LNV beoordeelt momenteel welke bedrijven voor de regeling in aanmerking komen en kan daarvoor verschillende selectiecriteria hanteren. Ook wil LNV een drempelwaarde instellen voor de grootte en het type landbouwbedrijf dat zich voor de regeling kan aanmelden. Het is hierbij van belang in welke volgorde de aanmeldingen worden geselecteerd.

Wij informeren je nader, zodra er hierover inhoudelijk meer bekend is, maar wijzen je nu alvast op de komst van deze regeling, zodat je de mogelijkheden al in een vroegtijdig stadium kunt overwegen en de ontwikkelingen kunt volgen.

Maak een bewuste keuze

De keuze om uiteindelijk gebruik te maken van deze regeling, zodra dit mogelijk wordt, is niet alleen een definitieve en ingrijpende, maar zeer zeker ook niet alleen een rekensom, gebaseerd op een zakelijk en fiscaal advies, kortom, de financiële, harde kant van de zaak. Het is minstens zo zeer, of misschien nog wel veel meer, een zaak van het hart, een gevoelskwestie. Je moet er klaar voor zijn en alles moet kloppen.

Het moet in elk geval een keuze zijn die niet alleen door jou als gedreven bedrijfseigenaar wordt gedragen, maar die ook in samenspraak met je (naaste) omgeving gebeurt en in onze ogen nooit zonder een goed plan B met toekomstmuziek, zou moeten worden gemaakt.

Om tot de juiste, overtuigde keuze te komen is het nodig gevoel en verstand in balans te brengen. Dat kost voorbereidings-, denk- en bezinktijd, voldoende tijd om dit goed bespreek- en uitvoerbaar te maken. Daarin bieden wij steun, oplossingen en handreikingen in de vorm van individuele coaching- of teamtrajecten, workshops en trainingen, om zo stapsgewijs de juiste keuze te maken en je uiteindelijke plannen om te zetten in succes, zodat wat je ervoor terug krijgt meer dan waard is wat je ervoor hebt opgeofferd. Dat geldt óók als je met pensioen gaat en niet doorstart met een andere business.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ter kennismaking en oriëntatie bieden we je verschillende gratis en vrijblijvende introductie gesprekken aan, zowel individueel, als met boeren die zich in dezelfde fase van het beslissingsproces bevinden.

Meer informatie

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in het rapport ‘Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties’ op de website van het RIVM via deze LINK.

MELD JE AAN voor onze succesmeetings of het twee wekelijkse gratis online Koffie (B)uurtje ter oriëntatie via de onderstaande LINKS:

GOUDEN TIP

Wacht niet totdat het te laat is. We hebben veel ervaring met dit soort beslissingstrajecten en zijn succesvol in het behalen van onze coaching doelen. Hoe eerder mensen zich bij ons melden, hoe breder het kader is waarmee we kunnen werken en hoe beter de resultaten zijn. Onderzoeken tonen tot slot aan dat goed voorbereide plannen, de plannen zijn die slagen. Dit is daadwerkelijk het verschil tussen een fiasco en succes.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via het mailadres info@agribusiness.nl of ons telefoonnummer (088) 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RIVM, AgriBusiness